หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : สันติภาพศึกษาและการทูต แผน ก

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-201 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
781602 Diplomacy and International Negotiation
 การทูตและการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
781609 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
781606 International Relations in Asia-Pacific Region
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
3 (3-0-6)
781610 United Nations and Sustainable Development: An Analytical Study
 สหประชาชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: การศึกษาเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
781603 Theory of Peace, Conflict and Security
 ทฤษฎีสันติภาพ ควมาขัดแย้ง และความมั่นคง
3 (3-0-6)
781605 New International Political and Economic Orders
 ระเบียบการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศยุคใหม่
3 (3-0-6)
700-511 Research Methodology in the Social Sciences
 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
781601 Peace and Governance
 สันติภาพกับธรรมาภิบาล
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
781692 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล