หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : สันติภาพศึกษาและการทูต แผน ก

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
781101 Peace and Governance
 สันติภาพกับธรรมาภิบาล
3 (3-0-6)
781103 Theory of Peace Conflict and Security
 ทฤษฎีสันติภาพ ความขัดแย้ง และความมั่นคง
3 (3-0-6)
781105 New International Political and Economic Order
 ระบบการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศยุคใหม่
3 (3-0-6)
781107 Development Theories and Conflict Resolution
 ทฤษฎีการพัฒนากับการยุติความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
781108 International Organizations and Regional Integration
 องค์การระหว่างประเทศและการรวมตัวในภูมิภาค
3 (3-0-6)
781106 International Relations in Asia-Pacific Region
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
3 (3-0-6)
781104 Research Methodology in Peace Studies
 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสันติภาพศึกษา
3 (3-0-6)
781102 Diplomacy and International Negotiation
 การทูตและการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
781402 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (12-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล