หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : นิติศาสตรมหาบัณฑิต(แผน ข)กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
771-102 Advance Contracts and Torts
 กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง
3 (3-0-6)
770-101 Research Methodology in Law
 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3 (3-0-6)
771-103 Law on Intellectual Property
 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
771-101 Theories and Principles of Criminal Law
 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา
3 (3-0-6)
771-104 International Trade Law
 กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
771-201 Advance Law of Taxation
 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
3 (3-0-6)
771-202 Advance Law of Evidence
 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง
3 (3-0-6)
771-105 Labour Law and Labour Problems
 กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงาน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.1   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
773-101 Advance Criminology and Penology
 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
3 (3-0-6)
773-102 Criminal Justice Administration
 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3 (3-0-6)
773-104 Advance Problems in Criminal Law
 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา
3 (3-0-6)
773-106 Comparative Criminal Law
 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
773-108 Economic Crime
 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
773-110 Seminar in Criminal Law
 สัมมนากฎหมายอาญา
3 (3-0-6)
773-109 Penalty Law
 กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ
3 (3-0-6)
773-107 Human Rights and Criminal Justice
 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3 (3-0-6)
773-105 International Criminal Law
 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
773-103 Comparative Criminal Procedures Law
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)

 3   การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 3.1   วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
774-201 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-12-12)
774-202 Individual Study
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 (0-6-90)

 4   กลุ่มวิชาไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
770-002 English for Lawyer
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
770-001 Philosophy of Law
 นิติปรัชญา
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล