หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : นิติศาสตรมหาบัณฑิต(แผน ก)กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
771-102 Advance Contracts and Torts
 กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง
3 (3-0-6)
770-101 Research Methodology in Law
 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3 (3-0-6)
771-103 Law on Intellectual Property
 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
771-101 Theories and Principles of Criminal Law
 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา
3 (3-0-6)
771-104 International Trade Law
 กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
771-201 Advance Law of Taxation
 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
3 (3-0-6)
771-202 Advance Law of Evidence
 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง
3 (3-0-6)
771-105 Labour Law and Labour Problems
 กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงาน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.1   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
772-112 Seminar in Private and Business Law
 สัมมนาปัญหากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
772-101 Advance Civil Law
 กฎหมายแพ่งชั้นสูง
3 (3-0-6)
772-104 Comparative Family Law
 กฎหมายครอบครัวเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
772-106 Law on Arbitration
 กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
3 (3-0-6)
772-108 Banking Law
 กฎหมายการธนาคาร
3 (3-0-6)
772-127 Graduate Seminar in Private and Business Law
 สัมมนากฎหมายเอกชน และกฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
772-126 Corporate Finance Law
 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
772-125 Theories and Principles of Private Law
 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน
3 (3-0-6)
772-124 Comparative Succession Law
 กฎหมายมรดกเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
772-123 Advance Intellectual Property Law
 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง
3 (3-0-6)
772-122 Advance Property and Real Estuation Law
 กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง
3 (3-0-6)
772-120 Law on Real Estate Development
 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
772-119 Law on Business Planning
 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ
3 (3-0-6)
772-118 Industrial and Investment law
 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
3 (3-0-6)
772-102 Comparative Civil Procedure Law
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
772-209 Consumer Protection Law
 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3 (3-0-6)
772-208 International Contracts
 สัญญาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
772-207 Communication Law
 กฎหมายโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
772-206 Law on information Technology
 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
772-205 ASEAN LAW
 กฎหมายอาเซียน
3 (3-0-6)
772-204 Law and Economics
 กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
772-203 Special Problems in Natural Resources and Environmental Law
 ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
772-202 Advance Commercial Law
 กฎหมายพาณิชย์ชั้นสูง
3 (3-0-6)
772-201 Bankruptcy and Business Reorganization
 กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย
3 (3-0-6)
772-117 Comparative Legal system
 ระบบกฎหมายเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
772-116 Investment Law
 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
3 (3-0-6)
772-115 Private International Law
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3 (3-0-6)
772-114 International Tax Law
 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
772-113 International Economic Law
 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
772-111 Seminar in Law of Taxation
 สัมมนาปัญหากฎหมายภาษีอากร
3 (3-0-6)
772-110 Business Organizations Law
 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การธุรกิจ
3 (3-0-6)
772-109 Law Relating to Maritime and Air Transportation
 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือและทางอากาศ
3 (3-0-6)
772-107 Law on Accounting
 กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี
3 (3-0-6)
772-105 International Environmental Law
 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
772-103 Advance Problems in Private and Business Law
 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)

 3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 3.1   วิชาวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
774-201 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-12-12)

 4   กลุ่มวิชาไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
770-002 English for Lawyer
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
770-001 Philosophy of Law
 นิติปรัชญา
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล