หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ข สอบประมวลความรู้)

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
760511 Information System Development
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
3 (3-0-0)
760512 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
760581 SEMINAR IN INFORMATION TECHNOLOGY
 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-0)
760531 Computer Network Technology
 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
760520 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-0)
760535 Research Methodology in Information Technology
 วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-0)
760-511 Modern Information System Development
 การพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมสมัย
3 (3-0-6)
760-581 Seminar in Information Technology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760-535 Research Methodology in Information Technology
 วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760-531 Computer Network Technology
 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
760-520 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
760-512 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.1   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
760523 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3 (3-0-0)
760-598 Process Mining
 เหมืองกระบวนการ
3 (3-0-6)
760-591 Enterprise Resource Planning System
 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
3 (3-0-6)
760-583 Special Topics in Information Technology Management
 หัวข้อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760-582 Special Topics in Software Technology
 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
760-579 Seminar in Information Technology Project
 สัมมนาโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760-568 Supply Chain Management
 การจัดการโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
760-566 Laws and Ethics on Information Technology
 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760-533 Computer Security Systems
 ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
760-532 Wireless Communication Systems
 ระบบสื่อสารไร้สาย
3 (3-0-6)
760-606 Cyber security
 ความปลอดภัยในไซเบอร์
3 (3-0-6)
760-605 Cloud Computing
 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3 (3-0-6)
760-604 Information Visualization
 สารสนเทศวิทัศน์
3 (3-0-6)
760-603 Python Programming
 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
3 (3-0-6)
760-602 Fundamental of Data Science
 หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล
3 (3-0-6)
760-601 Big Data Analytics
 การวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่
3 (3-0-6)
760-599 Advanced Process Mining
 เหมืองกระบวนการขั้นสูง
3 (3-0-6)
760-527 Decision Support Systems
 ระบบสนันสนุนการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
760-526 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
760-525 Information Retrieval
 การค้นคืนสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760-523 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3 (3-0-6)
760-521 Advanced Database Systems
 ระบบฐานข้อมูลชั้นสูง
3 (3-0-6)
760-516 Software Project Management
 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
760-515 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
760-513 Business Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
760526 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (0-0-0)
760532 Wireless Communication Systems
 ระบบสื่อสารไร้สาย
3 (3-0-0)

 3   หมวดวิชาศึกษาด้วยตนเองหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 3.1   วิชาศึกษาด้วยตนเองหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
760589 Special Project
 โครงการพิเศษ
3 (3-0-0)
760-589 Special Project
 โครงการพิเศษ
3 (0-0-12)

 4   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-201 English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
750-501 Information Systems Technology
 เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760-502 Data Structure and Programming
 โครงสร้างข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล