หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์)

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
760 511 Information System Development
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760 531 Computer Network Technology
 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
760 535 Research Methodology in Information Technology
 วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760 520 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
760 512 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
760 581 Seminar in Information Technology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
700 201 English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 2.1   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
760 576 Change Management
 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
760 513 Business Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
760 514 Object-Oriented Design
 วิธีการออกแบบเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
760 515 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
760 517 Software Engineering Methodologies
 วิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
760 519 Analysis and Design of Computer Algorithms
 การวิเคราะห์และออกแบบคอมพิวเตอร์อัลกอริธึม
3 (3-0-6)
760 552 Digital Documents and Applications
 เอกสารดิจิตอลและการใช้งาน
3 (3-0-6)
760 551 Document Image Analysis
 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของเอกสาร
3 (3-0-6)
760 545 Computer System Performance Evaluation
 การประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
760 544 Parallel Processing
 การประมวลผลแบบขนาน
3 (3-0-6)
760 543 Distributed Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
3 (3-0-6)
760 542 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
760 541 Systems Programming
 การโปรแกรมระบบ
3 (3-0-6)
760 534 Client-Server Systems
 ระบบลูกข่าย-แม่ข่าย
3 (3-0-6)
760 533 Computer Security Systems
 ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
760 582 Special Topics in Software Technology
 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
760 578 Consulting Management
 การจัดการการให้คำปรึกษา
3 (3-0-6)
760 577 Risk Management
 การจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-6)
760 575 E-Learning Systems
 ระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
760 574 Web Services
 การให้บริการบนเว็บ
3 (3-0-6)
760 573 E-Business Concepts
 แนวคิดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
760 572 XML Applications
 การประยุกต์ใช้เอกส์เอ็มแอล
3 (3-0-6)
760 571 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีสื่อประสม
3 (3-0-6)
760 569 Business Logistics Systems Analysis
 การวิเคราะห์ระบบลอจิสติกส์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
760 597 SAP Programming Language
 การเขียนโปรแกรมสำหรับเอสเอพี
3 (3-0-6)
760 596 Enterprise Resource Planning system by SAP for Process Integration
 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรโดยใช้โปรแกรมเอสเอพีสำหรับโมดูลส่วนงานบูรณาการกระบวนการ
3 (3-0-6)
760 595 Enterprise Resource Planning system by SAP for Production Planning Functional Module
 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรโดยใช้โปรแกรมเอสเอพีสำหรับโมดูลส่วนงานวางแผนการผลิตสินค้า
3 (3-0-6)
760 594 Enterprise Resource Planning system by SAP for Financial and Accounting Control Modules
 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรโดยใช้โปรแกรมเอสเอพีสำหรับโมดูลส่วนงานการควบคุมการเงินและการบัญชี
3 (3-0-6)
760 593 Enterprise Resource Planning system by SAP for Material Management Module
 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรโดยใช้โปรแกรมเอสเอพีสำหรับโมดูลส่วนงานบริหารจัดการวัตถุดิบ
3 (3-0-6)
760 592 Enterprise Resource Planning system by SAP for Sale and Distribution Module
 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรโดยใช้โปรแกรมเอสเอพีสำหรับโมดูลส่วนงานขายและกระจายสินค้า
3 (3-0-6)
760 591 Enterprise Resource Planning System
 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
3 (3-0-6)
760 579 Seminar in Information Technology Project
 สัมมนาโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760 565 Strategic Information Systems
 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
760 564 Information Business Management
 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760 587 Computer Professional Practice in Network Systems
 ความชำนาญทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
3 (3-0-6)
760 586 Computer Professional Practice in System Development
 ความชำนาญทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
3 (3-0-6)
760 585 Computer Professional Practice in Database Systems
 ความชำนาญทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
760 584 Special Topics in Database Technology
 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
760 583 Special Topics in Information Technology Management
 หัวข้อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760 568 Supply Chain Management
 การจัดการโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
760 567 Information Technology Entrepreneurship Planning
 การวางแผนการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760 566 Laws and Ethics on Information Technology
 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760 563 Information Center Management
 การจัดการศูนย์สารสนเทศ
3 (3-0-6)
760 562 Information Technology Economics
 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760 561 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
760 554 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
760 553 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 (3-0-6)
760 532 Wireless Communication Systems
 ระบบสื่อสารไร้สาย
3 (3-0-6)
760 527 Decision Support Systems
 ระบบสนันสนุนการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
760 526 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
760 525 Information Retrieval
 การค้นคืนสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760 524 Data Warehouse
 คลังข้อมูล
3 (3-0-6)
760 523 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3 (3-0-6)
760 522 Database Application Design
 การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
760 521 Advanced Database Systems
 ระบบฐานข้อมูลชั้นสูง
3 (3-0-6)
760 518 Object-Oriented Programming
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
760 516 Software Project Management
 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)

 3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
760 590 Thesis
 วิทยานิพนธ์
15 (0-0-60)

 4   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
760 501 Information Systems Technology
 เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760 502 Data Structure and Programming
 โครงสร้างข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
3 (3-0-6)
700 100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล