หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก ทำวิทยานิพนธ์)

 1   แผน ก ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 39
 1.1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
760511 Information System Development
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
3 (3-0-0)
760520 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-0)
760531 Computer Network Technology
 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
760581 SEMINAR IN INFORMATION TECHNOLOGY
 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-0)
760571 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีสื่อประสม
3 (3-0-0)
760512 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
760523 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3 (3-0-0)
760526 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (0-0-0)
760572 XML Applications
 การประยุกต์ใช้เอกส์เอ็มแอล
3 (3-0-0)
760513 Business Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
760515 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟท์แวร์
3 (3-0-0)
760517 Software Engineering Methodologies
 วิธีการทางวิศวกรรมซอฟท์แวร์
3 (3-0-0)
760519 Analysis and Design of Computer Algorithms
 การวิเคราะห์และออกแบบคอมพิวเตอร์อัลกอริธึม
3 (3-0-0)
760522 Database Application Design
 การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล
3 (3-0-0)
760562 Information Technology Economics
 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-0)
760561 Principle of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-0)
760554 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-0)
760553 Computer Graphics
 กราฟฟิกคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
760552 Digital Document and Application
 เอกสารดิจิตอลและการใช้งาน
3 (3-0-0)
760551 Document Image Analysis
 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของเอกสาร
3 (3-0-0)
760545 Computer System Performance Evaluation
 การประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
760544 Parallel Processing
 การประมวลผลแบบขนาน
3 (3-0-0)
760543 Distributed Operating Systems
 ระบบปฏับัติการแบบกระจาย
3 (3-0-0)
760587 Computer Professional Practice in Network Systems
 ความชำนาญทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
3 (3-0-0)
760586 Computer Professional Practice in System Development
 ความฃำนาญทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
3 (3-0-0)
760585 Computer Professional Practice in Database Systems
 ความชำนาญทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-0)
760584 Special Topics in Database Technology
 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูล
3 (3-0-0)
760583 Special Topics in Information Technology Management
 หัวข้อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-0)
760582 Special Topics in Software Technology
 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีซอฟท์แวร์
3 (3-0-0)
760575 E-Learning Systems
 ระบบการเรียนผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์
3 (3-0-0)
760574 Web Service
 การให้บริการบนเว็บ
3 (3-0-0)
760573 E-Business Concept
 แนวคิดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
760569 Business Logistics Systems Analysis
 การวิเคราะห์ระบบลอจิสติคทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
760568 Supply Chain Management
 การจัดการโซ่อุปทาน
3 (3-0-0)
760567 Information Technology Entrepreneurship Planning
 การวางแผนการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-0)
760566 Laws and Ethics on Information Technology
 กฏหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-0)
760564 Information Business Management
 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
3 (3-0-0)
760565 Strategic Information Systems
 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
760563 Information Center Management
 การจัดการศูนย์สารสนเทศ
3 (3-0-0)
760542 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-0)
760541 Systems Programming
 การโปรแกรมระบบ
3 (3-0-0)
760534 Client-Server Systems
 ระบบลูกข่าย-แม่ข่าย
3 (3-0-0)
760533 Computer Security Systems
 ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
760532 Wireless Communication Systems
 ระบบสื่อสารไร้สาย
3 (3-0-0)
760527 Decision Support Systems
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (3-0-0)
760525 Information Retrieval
 การค้นคืนสารสนเทศ
3 (3-0-0)
760524 Data Warehouse
 คลังข้อมูล
3 (3-0-0)
760521 Advanced Database Systems
 ระบบฐานช้อมูลชั้นสูง
3 (3-0-0)
760518 Object-Oriented Programming
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (3-0-0)
760516 Software Project Management
 การบริหารโครงการซอฟท์แวร์
3 (3-0-0)
760514 Object-Oriented Design and Methodologies
 วิธีการออกแบบเชิงวัตถุ
3 (3-0-0)

 1.3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
760590 Thesis
 วิทยานิพนธ์
18 (0-0-0)

 3   หมวดเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
760501 Information Systems Technology
 เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
3 (3-0-0)
760502 Data Structure and Programming
 โครงสร้างข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล