หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751 111 Thai Educational Administration System
 ระบบการบริหารการศึกษาไทย
3 (3-0-9)
751 112 Statistics for Educational Reseach
 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-9)
751 113 Principles and Theories of Educational Administration
 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
3 (3-0-9)
751 114 Educational Policy and Planning
 นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3 (2-2-4)
751 115 Leadership Theory
 ทฤษฎีภาวะผู้นำ
3 (0-0-9)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751 221 Research Methodology in Education
 วิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-4)
751 222 Instructional Leadership and Curriculum Development
 ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-9)
751 223 Application of Leadership Theory
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำ
3 (2-2-4)
751 224 Personnel Administration in Education
 การบริหารบุคลากรทางการศึกษา
3 (3-0-9)
751 225 Legal Aspects of Education
 กฎหมายการศึกษา
3 (2-2-4)
751 226 Management of Educational Resource
 การบริหารทรัพยากรการศึกษา
3 (2-2-4)
751 227 Information Technology and Education Innovation
 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
3 (2-2-4)
751 228 Professional Educational Administration
 นักบริหารมืออาชีพ
3 (2-2-4)
751 229 Educational supervision
 การนิเทศการศึกษา
3 (2-2-4)
751 230 Project Evaluation
 การประเมินโครงการ
3 (2-2-4)
751 231 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-4)
751 232 Issues and Trends in Educational Leadership Skills Development
 ประเด็นและแนวโน้มการพัฒนาทักษะผู้นำทางการศึกษา
3 (2-2-4)
751 233 Seminar in Problems and Trends Concerning Thai Educational Administration
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษาไทย
3 (0-9-0)
751 234 Special and Alternative Education
 การศึกษาพิเศษและการศึกษาทางเลือก
3 (2-2-4)
751 235 Private Educational Administration
 การบริหารการศึกษาเอกชน
3 (2-2-4)
751 236 Student Affairs Administration
 การบริหารกิจการนักเรียน
3 (2-2-4)
751 237 Educational Organization and Control
 องค์กรการศึกษาและการควบคุม
3 (3-0-9)
751 238 Intership in Educational Administration
 การฝึกงานการบริหารการศึกษา
3 (3-0-12)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751 251 Global Education
 การศึกษาโลกาภิวัตน์
3 (3-0-9)
751 252 Special Topics in Educational Administration
 หัวข้อพิเศษในการบริหารการศึกษา
3 (0-9-0)
751 253 National Development Theories according to His Majesty's Initiatives
 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3 (2-2-4)
751 254 Educational Administration for Community Development
 การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
3 (2-2-4)
751 255 Comparative Education
 การศึกษาเปรียบเทียบ
3 (2-2-4)

 4   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751 241 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
3 (0-9-0)

 5   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751 101 Educational Philosophy
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-9)
751 102 Educational Psychology
 จิตวิทยาการศึกษา
3 (3-0-9)
751 103 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-2)
751 104 Computer for Education
 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
2 (1-2-2)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล