หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา

 1.   แผน ข ทำสารนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   หมวดวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDFE 511 Foundations of Education
 สารัตถะทางการศึกษา
3 (3-0-0)
EDFE 513 Statistics for Educational Research
 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-0)
EDFE 512 Research Methods in Education
 วิธีวิจัยการศึกษา
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDAL 611 Principles and Theories of Educational Administration
 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
EDAL 612 Educational Policy and Strategic Planning
 นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา
3 (3-0-0)
EDAL 613 Educational Leadership Development
 การพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษา
3 (3-0-0)
EDAL 614 Management of Curriculum,Teaching and Learning Environment
 การจัดการหลักสูตรการสอนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
3 (3-0-0)
EDAL 615 Application of Leadership Theory
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำ
3 (2-2-0)

 1.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDAL 622 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-0)
EDAL 616 Personnel Administration in Education
 การบริหารบุคลากรทางการศึกษา
3 (3-0-0)
EDAL 619 Information Technology in Contemporary Education and Training
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาร่วมสมัยและการฝึกอบรม
3 (3-0-0)
EDAL 624 Special Topics in Educational Administration
 หัวข้อพิเศษในการบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
EDAL 626 Seminar in Problems and Trends Concerning Thai Educational Administation
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษาไทย
3 (3-0-0)
EDAL 625 Issues and Trends in the Development of Educational Leadership Skills
 ประเด็นและแนวโน้มการพัฒนาทักษะผู้นำทางการศึกษา
3 (3-0-0)
EDAL 620 Educational Supervision
 การนิเทศการศึกษา
3 (3-0-0)
EDAL 618 Management of Educational Finance and Resource Allocation
 การบริหารการเงินและการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา
3 (3-0-0)
EDAL 617 Legal Aspects of Education
 กฎหมายการศึกษา
3 (0-0-0)
EDAL 623 Independent Study
 การศึกษาเอกเทศ
3 (0-6-0)
EDAL 621 Program Evaluation
 การประเมินโครงการ
3 (0-0-0)

 1.3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDAL 633 Internship in Educational Administration
 การฝึกงานการบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
EDAL 632 Global Education
 การศึกษาโลกาภิวัฒน์
3 (3-0-0)
EDAL 627 Special and Alternative Education
 การศึกษาพิเศษและการศึกษาทางเลือก
3 (3-0-0)
EDAL 629 Educational Administration for Community Development
 การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
3 (3-0-0)
EDAL 630 Educational Management Development
 การพัฒนาการจัดการการศึกษา
3 (3-0-0)
EDAL 631 Educational Organization and Control
 องค์กรการศึกษาและการควบคุม
3 (3-0-0)
EDAL 628 Private Education Administration
 การบริหารการศึกษาเอกชน
3 (3-0-0)

 1.4   สารนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDAL 669 Master's Project
 สารนิพนธ์
6 (0-0-0)

 2   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.1   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านการศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDFE 501 Curriculum, Instruction and Educational Evaluation
 หลักสูตรการสอนและการประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-0)
EDFE 502 Educational Psychology
 จิตวิทยาการศึกษา
3 (3-0-0)

 2.2   นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDFE 503 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-0)
EDFE 504 Computer for Education
 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
2 (1-2-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล