หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข)

 1   หมวดวิชาปรับพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
700-301 ปรับพื้นฐานด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 ปรับพื้นฐานด้านรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาหลักหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180603 Public Administration Theory
 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-0)
180607 Public Policy
 นโยบายสาธารณะ
3 (3-0-0)
700-111 Research Methodology for Social Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
700-201 English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
180701 Public Organization and Management
 องค์การและการจัดการภาครัฐ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเอก (สำหรับแผน ข)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180702 Human Resource Mannagement and Development
 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
180703 Financial and Fiscal Management
 การจัดการการเงินและการคลัง
3 (3-0-0)
760-512 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)

 4   หมวดการค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180622 Independent Study
 การศึกษาเอกเทศ
3 (3-0-6)

 5   สอบป้องกันวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : -
 6   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180708 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
180710 Thai Local Administration
 การบริหารท้องถิ่นไทย
3 (3-0-0)
180714 New Public Management
 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
3 (3-0-0)
180621 Leadership and Decision Making
 ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
180704 Seminar in Politics, Economics and Social System
 การสัมนาระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
3 (3-0-6)
180716 Seminar in Thai and ASEAN Region Public Administration
 การสัมมนาปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินของไทยและภูมิภาคอาเซียน
3 (3-0-6)
180717 Conflict Management
 การบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
180718 Risks Management
 การบริหารความเสี่ยง
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล