หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข)

 1   หมวดวิชาปรับพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180500 Introduction to Computer System
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-0)
180501 Intensive English
 ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-0)
180502 Politics and Economic Problem
 การเมืองกับปัญหาเศรษฐกิจ
3 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาหลักหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180603 Public Administration Theory
 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-0)
180604 Research Methodology in Public Administration 1
 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1
3 (3-0-0)
180607 Public Policy
 นโยบายสาธารณะ
3 (3-0-0)
180701 Modern Organization and Management
 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-0)

 3   หมวดวิชาเอก (สำหรับแผน ข)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180605 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
180702 Human Resource Mannagement and Development
 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
180703 Financial and Fiscal Management
 การจัดการการเงินและการคลัง
3 (3-0-0)
180704 Seminar on Thai Economic Social and Political System
 การสัมนาระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทย
3 (3-0-0)

 4   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180611 Seminar on Organizational Behavior and Administration
 การสัมมนาพฤติกรรมองค์การและการบริหาร
3 (3-0-0)
180617 International Socio-Economic Syatem
 ระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
180620 Policy Implementation and Evaluation
 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
3 (3-0-0)
180705 Project Management and Evaluation
 การจัดการและการประเมินผลโครงการ
3 (3-0-0)
180706 Development Administration
 การบริหารการพัฒนา
3 (3-0-0)
180707 Organizational Culture and Knowledge Management
 วัฒนธรรมองค์การและการจัดการความรู้
3 (3-0-0)
180708 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
180709 Public Administration and Public Law
 รัฐประศาสนศาสตร์กับกฏหมายมหาชน
3 (3-0-0)
180710 Thai Local Administration
 การบริหารท้องถิ่นไทย
3 (3-0-0)
180711 Public Sector Marketing
 การตลาดภาครัฐ
3 (3-0-0)
180713 Ethics and Administration
 จริยธรมและการบริหาร
3 (3-0-0)
180714 New Public Management
 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
3 (3-0-0)
180715 Workshop in Management of Executive
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการสำหรับนักบริหาร
3 (3-0-0)
180621 Leadership and Decision Making
 ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)

 5   หมวดการทำวิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180622 Independent Study
 การศึกษาเอกเทศ
3 (3-0-0)

 6   สอบป้องกันวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล