หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข)

 1.   แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   หมวดวิชาหลักหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180601 Thai Economic,Social and Political Systems
 ระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทย
3 (3-0-0)
180603 Public Administration Theory
 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-0)
180602 Organization and Management Theory
 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร
3 (3-0-0)
180604 Research Methodology in Public Administration
 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-0)
180606 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
180605 Management Information System for Administration
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180607 Public Policy and Planning
 นโยบายของรัฐและการวางแผน
3 (3-0-0)
180609 Human Resource Development
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
180610 Financial Administration
 การบริหารการคลัง
3 (3-0-0)
180608 Public and Private Sectors Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
3 (3-0-0)

 1.3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180612 Public Policy Analysis
 การวิเคราะห์นโยบายของรัฐ
3 (3-0-0)
180615 Salary,Wage & Welfare Management
 การบริหารเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ
3 (3-0-0)
180617 Inter. Socio-Economic Problems
 ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
180611 Seminar on Organizational Behavior and Administration
 การสัมมนาพฤติกรรมองค์การและการบริหาร
3 (3-0-0)
180622 Independent Study
 การศึกษาเอกเทศ
3 (3-0-0)
180621 Decision-Making and Leadership
 ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ
3 (3-0-0)
180620 Policy Implementation
 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
3 (3-0-0)
180619 Strategic Management
 การวางแผนกลยุทธ์ทางการบริหาร
3 (3-0-0)
180618 State Enterprise Study
 รัฐวิสาหกิจศึกษา
3 (3-0-0)
180616 International Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
180614 Personnel Administration Workshop
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานบุคคล
3 (3-0-0)
180613 Labor Relations
 แรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-0)

 1.4   สารนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180623 Research Paper
 สารนิพนธ์
3 (3-0-0)

 2.   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180500 Introduction to Computer System
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-0)
180501 Intensive English
 ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-0)
180502 Politics and Economic Problem
 การเมืองกับปัญหาเศรษฐกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล