หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

 1   หมวดวิชาปรับพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
700-301 ปรับพื้นฐานด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 ปรับพื้นฐานด้านรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาหลักหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180603 Public Administration Theory
 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-0)
180607 Public Policy
 นโยบายสาธารณะ
3 (3-0-0)
700-111 Research Methodology for Social Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
700-201 English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
180701 Public Organization and Management
 องค์การและการจัดการภาครัฐ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเอก (สำหรับแผน ก)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180702 Human Resource Mannagement and Development
 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
180703 Financial and Fiscal Management
 การจัดการการเงินและการคลัง
3 (3-0-0)
760-512 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)

 4   หมวดการทำวิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180624 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (3-0-0)

 5   สอบป้องกันวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : -
 6   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
180712 Research Methodology in Public Administration
 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล