หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การประชาสัมพันธ์ (แผน ก)

 1.   แผน ก ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 605 MARKETING MANAGEMENT
 การบริหารการตลาด
3 (3-0-0)
MCA 602 Communication Research Methods
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสื่อสาร
3 (3-0-0)
MCA 601 Organization Communication and Management
 การจัดการและการสื่อสารในองค์การ
3 (3-0-0)
MCA 600 Speech
 วาทวิทยา
3 (3-0-0)
MCA 603 Applied Statistics for Communication Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยการสื่อสาร
3 (3-0-0)
MCA 605 Psychology of Communication
 จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3-0-0)
MCA 607 Management Information Systems
 การบริหารระบบข่าวสารสนเทศ
3 (3-0-0)
MCA 609 Communication Policy
 นโยบายการสื่อสาร
3 (3-0-0)
MCA 608 Theories of Mass Communication
 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-0)
MCA 606 Communication Technology and Social Change
 เทคโนโลยีการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3 (3-0-0)
MCA 604 Persuasive Communication
 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2.1   กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MPR 610 Advanced Public Relations
 การประชาสัมพันธ์ชั้นสูง
3 (3-0-0)
MPR 611 Public Relations Planning and Evaluation
 การวางแผนและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-0)
MPR 615 Seminar in Public Relations
 การสัมมนาการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-0)
MPR 614 Speech Public Relations
 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-0)
MPR 613 Principles of Writing for Public Relations
 หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-0)
MPR 612 Principles and Strategies of Development Communication
 หลักและยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
3 (3-0-0)

 1.3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MCA 700 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MCA 500 Introduction to Communication Arts
 ความรู้ทั่วไปทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-0)
MCA 501 Introduction to Ststistics for Social Science
 สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-0)
MCA 502 Principles of Public Relations
 หลักการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-0)
MCA 503 Advertising
 การโฆษณา
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล