หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก.2 ทำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา

 1.   แผน ก ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
144-470 Applied Statistical Analysis for Communication Research
 สถิติประยุกต์ เพื่อการวิจัยนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.2   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-111 Research Methodology for Social Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
144-600 Communication Network Analysis
 การวิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสาร
3 (3-0-6)
144-510 Qualitative Research Methods for Communication Research
 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อการวิจัยนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
700-201 English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 1.3   หมวดวิชาเลือก ให้เลือกจากวิชาดังนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
144-671 Seminar on New Media and Postmodernism
 สัมมนาสื่อสมัยใหม่กับยุคหลังสมัยใหม่
3 (3-0-6)
144-611 Economics and Marketing for Digital Media Business
 เศรษฐศาสตร์และการตลาดสำหรับธุรกิจสื่อดิจิทัล
3 (3-0-6)
144-612 Content Production for Digital Media
 กระบวนการผลิตเนื้อหาของสื่อดิจิทัล
3 (2-2-5)
144-615 Planing and Design for Social Media
 การวางแผนและการออกแบบสื่อสังคม
3 (3-0-6)
144-617 Implementation and Management for Social Media
 การดำเนินการและการจัดการสื่อสังคม
3 (3-0-6)
144-650 Content Production for Applications
 การผลิตเนื้อหาแอพพลิเคชัน
3 (2-2-5)
144-658 Advanced Statistical Analysis for Communication Research
 การสถิติประยุกต์ขั้นสูงเพื่อการวิจัยนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
144-659 Communication Future Research Methods
 ระเบียบวิธีวิจัยอนาคตทางการสื่อสาร
3 (3-0-6)
144-660 Muti-media Production for Mobile Communication
 โครงงานผลิตสื่อผสมเพื่อการสื่อสารไร้สาย
3 (3-0-6)
144-661 Selected Topic in Social Media for Public Relation
 เรื่องคัดเฉพาะทางเกี่ยวกับสื่อสังคมเพื่องานประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
144-662 Selected Topic in Mobile Communication for Advertising
 เรื่องคัดเฉพาะทางเกี่ยวกับการสื่อสารไร้สายเพื่องานโฆษณา
3 (3-0-6)
144-670 Seminar on Policies, Laws and Ethics of Digital Media
 สัมมนานโยบาย กฎหมาย และจริยธรรมการสื่อสาร
3 (3-0-6)
144-690 Co-operative Education Preparation for Graduate Study
 เตรียมสหกิจสำหรับบัณฑิตศึกษา
1 (0-2-1)
144-691 Co-operative Education for Graduate Study
 สหกิจศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา
5 (0-36-0)
144-696 Individual Study
 การศึกษาเฉพาะรายบุคคล
3 (0-0-9)
144-697 Regional Study
 ภูมิภาคศึกษา
3 (3-0-6)

 1.4   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
144-698 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล