หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข)กลุ่มวิชาการบริหารระบบโทรคมนาคม

 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
720-103 Engineering Project Management
 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรม
3 (3-0-6)
720-102 Management Information System for Engineering
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านวิศวกรรม
3 (3-0-6)
720-101 Advanced Industrial Organization Management
 การจัดองค์การและการบริหารงานอุตสาหกรรมชั้นสูง
3 (3-0-6)
720-104 Engineering Management Research Methodology
 กระบวนการวิธีวิจัยทางการบริหารงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
720-202 Managerial Accounting and Finance
 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
720-201 Marketing Management
 การบริหารการตลาด
3 (3-0-6)
720-203 Quality Management Strategy and Value Creation
 การจัดการคุณภาพ:ยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างคุณค่า
3 (3-0-6)
720-204 Supply Chain Management
 การบริหารโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
720-205 Engineering Economic Analysis
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมวิเคราะห์
3 (3-0-6)
720-206 Reliability Theory in Engineering
 ทฤษฏีความเชื่อมันในงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
720-207 Materials Management and Inventory Control
 การจัดการวัสดุและการควบคุมสิ่งของคงคลัง
3 (3-0-6)
720-208 Fundamentals of Project Performance Measurement
 การวัดประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
3 (3-0-6)
720-209 Corporate Finance
 การเงินเชิงองค์กร
3 (3-0-6)
720-210 Safety and Disaster Management
 การบริหารความปลอดภัยและวินาศภัย
3 (3-0-6)
720-212 Advanced Manufacturing Technology
 เทคนิคการผลิตขั้นสูง
3 (3-0-6)
720-213 Advanced Materials and Processing
 วัสดุและกระบวนการชั้นสูง
3 (3-0-6)
720-211 Telecommunication System management
 การบริหารระบบโทรคมนาคม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 3.1   กลุ่มวิชาการบริหารระบบโทรคมนาคมหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
721-161 Data Communication Management
 การบริหารข้อมูลการสื่อสาร
3 (3-0-6)
721-167 Statistical Analysis for Telecommunication Management
 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับการบริหารโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
721-169 Telecommunication System Design and Control
 การออกแบบและควบคุมระบบโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
721-168 Telecommunication Infrastructure Management
 การบริหารโครงสร้างพื้นฐานของโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
721-166 Telecommunication System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
721-163 Information Technology for Telecommunication
 เทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลสำหรับโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
721-164 Telecommunication Regulatory Management
 การบริหารกฎเกณฑ์การควบคุมทางโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
721-165 Telecommunication Marketing
 การตลาดสำหรับโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
721-162 International Telecommunication Operations
 การดำเนินงานด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 4   วิชาการศึกษาอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
721-201 Special Topics in Engineering Management
 เรื่องที่น่าสนใจทางการจัดการงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
721-202 Special Topics in Supply Chain Management
 เรื่องที่น่าสนใจสำหรับการบริหารโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
721-203 Special Topics in Project Management
 เรื่องที่น่าสนใจสำหรับการบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
721-204 Special Topics in Financial Engineering
 เรื่องที่น่าสนใจสำหรับวิศวกรรมการเงิน
3 (3-0-6)
721-205 Special Topics in Safety and Disaster Management
 เรื่องที่น่าสนใจสำหรับการบริหารความปลอดภัยและวินาศภัย
3 (3-0-6)
721-206 Special Topics in Telecommunication System Management
 เรื่องที่น่าสนใจสำหรับการบริหารระบบโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
721-207 Special Topics in Advanced Manufacturing Management
 เรื่องที่น่าสนใจสำหรับการบริหารการผลิตชั้นสูง
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล