หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก แบบ ก 2)กลุ่มวิชาการบริหารการผลิตชั้นสูง

 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
720-103 Engineering Project Management
 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรม
3 (3-0-6)
720-102 Management Information System for Engineering
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านวิศวกรรม
3 (3-0-6)
720-101 Advanced Industrial Organization Management
 การจัดองค์การและการบริหารงานอุตสาหกรรมชั้นสูง
3 (3-0-6)
720-104 Engineering Management Research Methodology
 กระบวนการวิธีวิจัยทางการบริหารงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
720-202 Managerial Accounting and Finance
 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
720-201 Marketing Management
 การบริหารการตลาด
3 (3-0-6)
720-203 Quality Management Strategy and Value Creation
 การจัดการคุณภาพ:ยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างคุณค่า
3 (3-0-6)
720-204 Supply Chain Management
 การบริหารโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
720-205 Engineering Economic Analysis
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมวิเคราะห์
3 (3-0-6)
720-206 Reliability Theory in Engineering
 ทฤษฏีความเชื่อมันในงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
720-207 Materials Management and Inventory Control
 การจัดการวัสดุและการควบคุมสิ่งของคงคลัง
3 (3-0-6)
720-208 Fundamentals of Project Performance Measurement
 การวัดประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
3 (3-0-6)
720-209 Corporate Finance
 การเงินเชิงองค์กร
3 (3-0-6)
720-210 Safety and Disaster Management
 การบริหารความปลอดภัยและวินาศภัย
3 (3-0-6)
720-212 Advanced Manufacturing Technology
 เทคนิคการผลิตขั้นสูง
3 (3-0-6)
720-213 Advanced Materials and Processing
 วัสดุและกระบวนการชั้นสูง
3 (3-0-6)
720-211 Telecommunication System management
 การบริหารระบบโทรคมนาคม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 3.1   กลุ่มวิชาการบริหารการผลิตชั้นสูงหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
721-171 Productivity Management
 การบริหารผลิตภาพ
3 (3-0-6)
721-175 Computational Mechanics for Manufacturing Designs
 กลศาสตร์เชิงคำนวณเพื่อการออกแบบการผลิต
3 (3-0-6)
721-177 CNC Machining Technology
 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
3 (3-0-6)
721-179 Intelligent System for Manufacturing
 ระบบอัจฉริยะสำหรับการผลิต
3 (3-0-6)
721-178 Flexible Logistics Support Systems
 ระบบสนับสนุนโลจิสติกแบบยืดหยุ่น
3 (3-0-6)
721-176 Industrial Robotics
 วิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-174 Advanced Control System Design for Industrial Machines
 การออกแบบระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-172 Product and Process Design/Development
 การออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
3 (3-0-6)
721-173 Flexible Manufacturing Systems
 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
3 (3-0-6)

 4   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
721-400 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-12-12)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล