หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข)

 1   แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   หมวดวิชาคณิตศาสตร์ (บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MEM 501 Quantitative Method for Engineering Management
 คณิตศาสตร์เชิงปริมาณสำหรับวิศวกรรมการบริหาร
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาพื้นฐานการบริหาร (บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 605 MARKETING MANAGEMENT
 การบริหารการตลาด
3 (3-0-0)
BUS 620 MANAGERIAL ACCOUNTING AND FINANCE
 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหาร
3 (3-0-0)

 1.3   หมวดวิชาวิศวกรรมการบริหาร (บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MEM 601 Advanced Industrial Organization Management
 การจัดองค์การและการบริหารงานอุตสาหกรรมชั้นสูง
3 (3-0-0)
MEM 602 Production and Operation Management
 การบริหารการผลิตและการดำเนินการ
3 (3-0-0)
MEM 603 Engineering Management Research Methodology
 กระบวนการวิธีวิจัยทางวิศวกรรมการบริหาร
3 (3-0-0)
MEM 604 Management Information Systems
 ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
MEM 605 Engineering Project Management
 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรม
3 (3-0-0)
MEM 606 Forcasting Techniques for Management
 เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
MEM 607 Strategic Industrial Management
 กลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
MEM 611 Reliability Theory in Engineering
 ทฤษฎีความเชื่อมั่นในงานวิศวกรรม
3 (3-0-0)
MEM 612 Engineering Economic Analysis
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมวิเคราะห์
3 (3-0-0)
MEM 620 Operation Research
 การวิจัยดำเนินการ
3 (3-0-0)
MEM 623 Engineering Value Analysis
 การวิเคราะห์คุณค่าเชิงวิศวกรรม
3 (3-0-0)

 1.4   หมวดวิศวกรรมการบริหาร (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MEM 615 Network Analysis
 การวิเคราะห์โครงข่าย
3 (3-0-0)
MEM 618 Material Handling & Mechanization in Industries
 การขนถ่ายวัสดุและการใช้เครื่องทุ่นแรงในอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
MEM 619 Industrial Plant Location and Design
 การเลือกสถานที่และการออกแบบโรงงาน
3 (3-0-0)
MEM 621 Materials Management and Inventory control
 การจัดการวัสดุและการควบคุมสิ่งของคงคลัง
3 (3-0-0)
MEM 622 Industrial Maintenance Management
 การบริหารการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
MEM 614 Quality Management
 การจัดการคุณภาพ
3 (3-0-0)
MEM 613 Supply Chian Management
 การจัดการซัพพลายเชน
3 (3-0-0)

 1.5   สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและสอบปากเปล่าหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล