หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก แบบ ก 2)กลุ่มวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
720-103 Engineering Project Management
 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรม
3 (3-0-6)
720-102 Management Information System for Engineering
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านวิศวกรรม
3 (3-0-6)
720-101 Advanced Industrial Organization Management
 การจัดองค์การและการบริหารงานอุตสาหกรรมชั้นสูง
3 (3-0-6)
720-104 Engineering Management Research Methodology
 กระบวนการวิธีวิจัยทางการบริหารงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
720-202 Managerial Accounting and Finance
 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
720-201 Marketing Management
 การบริหารการตลาด
3 (3-0-6)
720-203 Quality Management Strategy and Value Creation
 การจัดการคุณภาพ:ยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างคุณค่า
3 (3-0-6)
720-204 Supply Chain Management
 การบริหารโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
720-205 Engineering Economic Analysis
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมวิเคราะห์
3 (3-0-6)
720-206 Reliability Theory in Engineering
 ทฤษฏีความเชื่อมันในงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
720-207 Materials Management and Inventory Control
 การจัดการวัสดุและการควบคุมสิ่งของคงคลัง
3 (3-0-6)
720-208 Fundamentals of Project Performance Measurement
 การวัดประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
3 (3-0-6)
720-209 Corporate Finance
 การเงินเชิงองค์กร
3 (3-0-6)
720-210 Safety and Disaster Management
 การบริหารความปลอดภัยและวินาศภัย
3 (3-0-6)
720-212 Advanced Manufacturing Technology
 เทคนิคการผลิตขั้นสูง
3 (3-0-6)
720-213 Advanced Materials and Processing
 วัสดุและกระบวนการชั้นสูง
3 (3-0-6)
720-211 Telecommunication System management
 การบริหารระบบโทรคมนาคม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 3.1   กลุ่มวิชาการจัดการงานวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
721-109 Value Engineering Analysis
 การวิเคราะห์คุณค่าเชิงวิศวกรรม
3 (3-0-6)
721-105 Personnel Development in Industry
 การพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-107 Human Factors in Industries
 ปัจจัยมนุษย์ในอุตสากรรม
3 (3-0-6)
721-110 Energy Management in Industry
 การบริหารพลังงานในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-118 Industrial Marketing
 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-117 Engineering Business Entrepreneurship
 การตั้งกิจการในธุรกิจวิศวกรรม
3 (3-0-6)
721-116 Experimental Design for Engineering Management
 การออกแบบการทดลองทางการบริหารงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
721-115 Network Analysis
 การวิเคราะห์โครงข่าย
3 (3-0-6)
721-114 Operations Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
721-113 Quantitative Method for Engineering Management
 วิธีการเชิงปริมาณสำหรับวิศวกรรมการบริหาร
3 (3-0-6)
721-112 Management and Technical Communications
 การสื่อสารและการจัดการเชิงเทคนิค
3 (3-0-6)
721-111 Industrial Environmental Management
 การจัดการสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-108 Industrial Maintenance Management
 การบริหารการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-106 Personnel Problems in Industries
 ปัญหาด้านงานบุคคลในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-104 Strategic Industrial Management
 ยุทธศาสตร์การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-101 Production and Operation Management
 การบริหารการผลิตและการดำเนินการ
3 (3-0-6)
721-103 Forecasting Techniques for Mangement
 เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)

 4   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
721-400 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-12-12)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล