หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก แบบ ก 2)

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
720-104 Engineering Management Research Methodology
 กระบวนการวิธีวิจัยทางการบริหารงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
700-201 English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
720-103 Engineering Project Management
 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรม
3 (3-0-6)
720-101 Advanced Industrial Organization Management
 การจัดองค์การและการบริหารงานอุตสาหกรรมชั้นสูง
3 (3-0-6)
720-102 Management Information Systems for Engineering
 ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการด้านวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
720-202 Managerial Accounting and Finance
 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
720-201 Marketing Management
 การบริหารการตลาด
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาเลือก ให้เลือกจากวิชาดังนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
721-132 Project Human Resource Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ
3 (3-0-6)
721-090 Transport Enginerring Management for Project Development
 การจัดการทางวิศวกรรมขนส่งสำหรับการพัฒนาโครงการ
3 (3-0-6)
721-109 Value Engineering Analysis
 การวิเคราะห์คุณค่าเชิงวิศวกรรม
3 (3-0-6)
720-203 Quality Management Strategy and Value Creation
 การจัดการคุณภาพ:ยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างคุณค่า
3 (3-0-6)
720-205 Engineering Economic Analysis
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมวิเคราะห์
3 (3-0-6)
721-103 Forecasting Techniques for Mangement
 เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
721-104 Strategic Industrial Management
 ยุทธศาสตร์การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-105 Personnel Development in Industry
 การพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-106 Personnel Problems in Industries
 ปัญหาด้านงานบุคคลในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-107 Human Factors in Industries
 ปัจจัยมนุษย์ในอุตสากรรม
3 (3-0-6)
721-108 Industrial Maintenance Management
 การบริหารการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-110 Energy Management in Industry
 การบริหารพลังงานในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-111 Industrial Environmental Management
 การจัดการสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-112 Management and Technical Communications
 การสื่อสารและการจัดการเชิงเทคนิค
3 (3-0-6)
721-113 Quantitative Method for Engineering Management
 วิธีการเชิงปริมาณสำหรับวิศวกรรมการบริหาร
3 (3-0-6)
721-115 Network Analysis
 การวิเคราะห์โครงข่าย
3 (3-0-6)
721-116 Experimental Design for Engineering Management
 การออกแบบการทดลองทางการบริหารงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
721-117 Engineering Business Entrepreneurship
 การตั้งกิจการในธุรกิจวิศวกรรม
3 (3-0-6)
721-118 Industrial Marketing
 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-131 Project Feasibility Management
 การบริหารความเป็นไปได้ของโครงการ
3 (3-0-6)
721-133 Project Procurement Management
 การบริหารการจัดหาของโครงการ
3 (3-0-6)
721-134 Project Quality Management
 การบริหารคุณภาพของโครงการ
3 (3-0-6)
721-135 Project Communication Management
 การติดต่อสื่อสารในโครงการ
3 (3-0-6)
721-136 Change Management
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
721-137 Risk Management
 การบริหารความเสี่ยง
3 (3-0-6)
721-138 Conflict Management
 การบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
721-139 Crisis Management
 การบริหารภาวะวิกฤติ
3 (3-0-6)
721-140 Project Environmental Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมของโครงการ
3 (3-0-6)
721-171 Productivity Management
 การบริหารผลิตภาพ
3 (3-0-6)
721-172 Product and Process Design/Development
 การออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
3 (3-0-6)
721-173 Flexible Manufacturing Systems
 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
3 (3-0-6)
721-174 Advanced Control System Design for Industrial Machines
 การออกแบบระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-175 Computational Mechanics for Manufacturing Designs
 กลศาสตร์เชิงคำนวณเพื่อการออกแบบการผลิต
3 (3-0-6)
721-176 Industrial Robotics
 วิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
721-177 CNC Machining Technology
 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
3 (3-0-6)
721-178 Flexible Logistics Support Systems
 ระบบสนับสนุนโลจิสติกแบบยืดหยุ่น
3 (3-0-6)
721-179 Intelligent System for Manufacturing
 ระบบอัจฉริยะสำหรับการผลิต
3 (3-0-6)
720-208 Fundamentals of Project Performance Measurement
 หลักการพื้นฐานของการวัดประเมินผลโครงการ
3 (3-0-6)
720-221 Seminar in Engineering Management
 สัมมนาสำหรับการจัดการงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
721-081 Construction Cost Estimation and Analysis
 การประมาณการและวิเคราะห์ค่าก่อสร้าง
3 (3-0-6)
721-082 Computer Program for Construction Management
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
721-083 Construction Material and Methods
 วัสดุและเทคนิคการก่อสร้าง
3 (3-0-6)
721-084 Surveying technology and GIS for construction management
 เทคโนโลยีสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการบริหารงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
721-085 Contract, Specifications and Laws Related to Construction
 สัญญา รายการประกอบแบบ และกฎหมายเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
721-086 Construction Safety
 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
721-087 Construction Economics
 เศรษฐศาสตร์ในงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
721-088 Construction Quality Systems
 ระบบคุณภาพในงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
721-089 Marketing Management in Construction
 การตลาดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้าง
3 (3-0-6)
721-091 Water Resource Engineering Management for Project Development
 การจัดการทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำสำหรับการพัฒนาโครงการ
3 (3-0-6)
721-114 Operation Research
 การวิจัยดำเนินการ
3 (3-0-6)
721-101 Production and Operations Management
 การบริหารการผลิตและการดำเนินการ
3 (3-0-6)

 5   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
721-400 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-12-12)

 6   หมวดวิชาพื้นฐาน นศ.ที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นตามเกณฑ์ ต้องเรียนวิชาปรับพื้นหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล