หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : Industrial Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม

 1   Plan B. Non-thesis Optionหน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1   Required coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300601 Managerial Accounting
 MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300603 Marketing Management
 MARKETING MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300604 Financial Management
 FINANCIAL MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300610 Independent Study
 INDEPENDENT STUDY
3 (3-0-0)
300602 Managerial Economics
 MANAGERIAL ECONOMICS
3 (3-0-0)
300605 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
3 (3-0-0)
300607 Organization Behavior
 ORGANIZATION BEHAVIOR
3 (3-0-0)
300609 Strategic Management
 STRATEGIC MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300608 Management of Information Systems
 MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-0)
300606 Production and Operations Management
 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
3 (3-0-0)

 1.2   Major-field elective coursesหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2.1   Industrial Management Groupหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
309707 Manufacturing System Planning
 การวางแผนระบบการผลิตอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
309702 Total Quality Management
 การจัดการคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
3 (3-0-0)
309701 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
3 (3-0-0)
309796 Strategic Cost Analysis
 Strategic Cost Analysis
3 (3-0-0)
309794 Inventory Management
 Inventory Management
3 (3-0-0)
309709 Seminar in Industrial Management
 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
309708 Industrial Economics for Strategic Decisions
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
309705 Operations Strategy
 กลยุทธ์การวางแผนการดำเนินการ
3 (3-0-0)
309703 Operations Scheduling
 การวางแผนตารางการดำเนินงานธุรกิจ
3 (3-0-0)

 1.3   Written and Oral Comprehensive Examinationsหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2   Remedial Courese Sectionหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300503 Intensive Financial Accounting
 INTENSIVE FINANCIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300501 INTERMEDIATE ECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชั้นกลาง
3 (3-0-0)
300502 MATH. & STAT. FOR BUSINESS ANALYSIS
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
300504 Quantitative Methods for Management
 QUANTITAVTIVE METHODS FOR MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300505 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล