หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : Hotel and Tourism Management (Plan A)

 1   Plan A. Thesis Optionหน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1   Required coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300601 Managerial Accounting
 MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300604 Financial Management
 FINANCIAL MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300605 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
3 (3-0-0)
300603 Marketing Management
 MARKETING MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300602 Managerial Economics
 MANAGERIAL ECONOMICS
3 (3-0-0)
300606 Production and Operations Management
 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300608 Management of Information Systems
 MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-0)
300609 Strategic Management
 STRATEGIC MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300607 Organization Behavior
 ORGANIZATION BEHAVIOR
3 (3-0-0)

 1.2   Major-field elective coursesหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2.1   Hotel and Tourism Management Groupหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
310707 Service Quality Management
 การจัดการคุณภาพการบริการ
3 (3-0-0)
310704 Facilities Management
 การจัดการระบบอาคารสานที่และอุปกรณ์
3 (3-0-0)
310708 Internships
 การดูงานและฝึกงาน
3 (3-0-0)
310705 International Hotel Administration
 การบริหารโรงแรมระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
310703 Recreational and Environmental Tourism
 การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
310709 Seminar in Hotel and Tourism Management
 สัมมนาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-0)
310701 Information Techology for Hospitality Managers
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-0)
310702 Food and Beverage Mamagement
 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-0)
310706 CONVENTION AND INCENTIVE TOURISM MANAGEMENT
 การจัดการการท่องเที่ยวแบบคอนเวนชั่นและอินเซ็นทีฟ
3 (3-0-0)

 1.3   Thesisหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 700 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (3-0-0)

 2   Remedial Courese Sectionหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300503 Intensive Financial Accounting
 INTENSIVE FINANCIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300501 INTERMEDIATE ECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชั้นกลาง
3 (3-0-0)
300502 MATH. & STAT. FOR BUSINESS ANALYSIS
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
300504 Quantitative Methods for Management
 QUANTITAVTIVE METHODS FOR MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300505 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล