หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : Electronic Commerce Management (Plan A)

 1   Plan A. Thesis Optionหน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1   Required coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300601 Managerial Accounting
 MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300604 Financial Management
 FINANCIAL MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300605 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
3 (3-0-0)
300603 Marketing Management
 MARKETING MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300602 Managerial Economics
 MANAGERIAL ECONOMICS
3 (3-0-0)
300606 Production and Operations Management
 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300608 Management of Information Systems
 MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-0)
300609 Strategic Management
 STRATEGIC MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300607 Organization Behavior
 ORGANIZATION BEHAVIOR
3 (3-0-0)

 1.2   Major-field elective coursesหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2.1   Electronic Commerce Management Groupหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
308701 Computer Network : Operation and application
 การดำเนินการและการประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
308705 Cyber Organizations and Regulations of Cyberspace
 องค์การไซเบอร์และกฎระเบียบของไซเบอร์สเปซ
3 (3-0-0)
308708 People in Marketspace
 บุคคลในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
308707 Project Management
 การจัดการโครงการ
3 (3-0-0)
308702 Economics of Electronic Commerce
 เศรษฐศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
308703 Electronic Commerce Management
 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
308706 ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS
 ระบบการชำระเงินทางอิเลกทรอนิกส์
3 (3-0-0)
302712 Business-to-Business Marketing
 การตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ
3 (3-0-0)
308704 Online Database Systems
 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
3 (3-0-0)

 1.3   Thesisหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 700 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (3-0-0)

 2   Remedial Courese Sectionหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300503 Intensive Financial Accounting
 INTENSIVE FINANCIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300501 INTERMEDIATE ECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชั้นกลาง
3 (3-0-0)
300502 MATH. & STAT. FOR BUSINESS ANALYSIS
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
300504 Quantitative Methods for Management
 QUANTITAVTIVE METHODS FOR MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300505 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล