หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการอุตสาหกรรม แผน ก (แบบ ก.2)

 1   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-601 Basic Financial Accounting
 การบัญชีการเงินพื้นฐาน
3 (3-0-6)
500-600 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
500-603 TECHNOLOGY APPLICATION IN BUSINESS
 การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-602 Quantitative Methods for Management
 วิธีเชิงปริมาณสำหรับการจัดการ
3 (3-0-6)
700-100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 2.1   ให้นศ.เรียนรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-610 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
700-111 Business Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-611 Financial Management
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
500-612 Organizational Behavior for Digital Era
 พฤติกรรมองค์การยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
500-613 Strategic Management and Corporate Governance
 การจัดการเชิงกลยุทธ์และบรรษัทภิบาล
3 (3-0-6)

 2.2   และให้นศ.เลือกเรียนรายวิชาดังนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-201 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
500-614 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
500-616 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
500-623 Design Thinking and Innovation
 การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม
3 (3-0-6)
500-621 Microeconomics of Competitiveness
 เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน
3 (3-0-6)
500-618 Digital Technology and Information System Management
 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
500-615 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
500-617 Human Capital Management
 การจัดการทุนมนุษย์
3 (3-0-6)
500-620 Logistics and Operations Management
 การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินการ
3 (3-0-6)
500-619 International Business Mangement
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 3.1   ให้นศ.เลือกเรียนรายวิชาเฉพาะกลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 3.1.1   กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
507-611 Decision Support Systems and Negotiations
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและทักษะในการเจรจา
3 (3-0-6)
501-615 Digital Marketing Management
 การจัดการการตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
500-622 Co-operation Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-36-0)
506-611 Total Quality Management
 การจัดการคุณภาพแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
506-613 Manufacturing System Planning
 การวางแผนระบบการผลิตอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
507-613 Digital Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
507-615 Information and Communication Technology for Global Competition
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อโลกการแข่งขัน
3 (3-0-6)
507-610 Modern Business Management
 การจัดการธุรกิจยุคใหม่
3 (3-0-6)
506-612 Operations Strategy
 กลยุทธ์การดำเนินงาน
3 (3-0-6)
506-610 Project Feasibility Study and Administration
 การศึกษาความเป็นไปได้และการบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
505-611 FACILITY MANAGEMENT
 การจัดการอาคารสถานที่และอุปกรณ์
3 (3-0-6)

 4   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-629 Thesis 1
 วิทยานิพนธ์ 1
6 (0-0-270)
500-630 Thesis 2
 วิทยานิพนธ์ 2
6 (0-0-270)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล