หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : International business Management (Plan A)

 1   Plan A. Thesis Optionหน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1   Required coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300601 Managerial Accounting
 MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300604 Financial Management
 FINANCIAL MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300605 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
3 (3-0-0)
300603 Marketing Management
 MARKETING MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300602 Managerial Economics
 MANAGERIAL ECONOMICS
3 (3-0-0)
300606 Production and Operations Management
 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300608 Management of Information Systems
 MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-0)
300609 Strategic Management
 STRATEGIC MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300607 Organization Behavior
 ORGANIZATION BEHAVIOR
3 (3-0-0)

 1.2   Major-field elective coursesหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2.1   International Business Masiness Management Groupหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
308703 Electronic Commerce Management
 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
304703 International Finance and Banking
 International Finance and Banking
3 (3-0-0)
306704 International Business Law
 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
306706 Seminar in International Business Management
 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
306705 Forex and Interest Rate Risk Management
 การจัดการความเสี่ยงทางการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
309701 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
3 (3-0-0)
302702 Global Marketing
 Global Marketing
3 (3-0-0)
306703 Export and Import Management
 การจัดการการส่งออกและการนำเข้า
3 (3-0-0)
306701 International Business Management
 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
3 (3-0-0)
306702 International Trade and Investment
 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
301706 International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)

 1.3   Thesisหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 700 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (3-0-0)

 2   Remedial Courese Sectionหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300503 Intensive Financial Accounting
 INTENSIVE FINANCIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300501 INTERMEDIATE ECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชั้นกลาง
3 (3-0-0)
300502 MATH. & STAT. FOR BUSINESS ANALYSIS
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
300504 Quantitative Methods for Management
 QUANTITAVTIVE METHODS FOR MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300505 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล