หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม

 1   แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300601 Managerial Accounting
 MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300604 Financial Management
 FINANCIAL MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300605 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
3 (3-0-0)
300603 Marketing Management
 MARKETING MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300602 Managerial Economics
 MANAGERIAL ECONOMICS
3 (3-0-0)
300606 Production and Operations Management
 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300608 Management of Information Systems
 MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-0)
300609 Strategic Management
 STRATEGIC MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300607 Organization Behavior
 ORGANIZATION BEHAVIOR
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2.1   กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
310707 Service Quality Management
 การจัดการคุณภาพการบริการ
3 (3-0-0)
310704 Facilities Management
 การจัดการระบบอาคารสานที่และอุปกรณ์
3 (3-0-0)
310708 Internships
 การดูงานและฝึกงาน
3 (3-0-0)
310705 International Hotel Administration
 การบริหารโรงแรมระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
310703 Recreational and Environmental Tourism
 การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
310709 Seminar in Hotel and Tourism Management
 สัมมนาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-0)
310701 Information Techology for Hospitality Managers
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-0)
310702 Food and Beverage Mamagement
 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-0)
310706 CONVENTION AND INCENTIVE TOURISM MANAGEMENT
 การจัดการการท่องเที่ยวแบบคอนเวนชั่นและอินเซ็นทีฟ
3 (3-0-0)

 1.2.2   กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
308701 Computer Network : Operation and application
 การดำเนินการและการประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
304701 Financial Strategy and Tax Planning
 กลยุทธ์ทางการเงินและการวางแผนภาษี
3 (3-0-0)
303705 Management Communication
 การสื่อสารทางการจัดการ
3 (3-0-0)
306703 Export and Import Management
 การจัดการการส่งออกและการนำเข้า
3 (3-0-0)
301704 Advanced Auditing
 การสอบบัญชีชั้นสูง
3 (3-0-0)
304702 Investment Analysis and Management
 การวิเคราะห์และการจัดการการลงทุน
3 (3-0-0)
303703 Human Resources Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
302701 Marketing Strategy
 กลยุทธ์ทางการตลาด
3 (3-0-0)
301706 International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
308703 Electronic Commerce Management
 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
305705 Information and Communications Technologies in Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ
3 (3-0-0)
301701 ADVANCED MANAGERIAL ACCOUNTING
 ADVANCED MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
309701 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
3 (3-0-0)
311707 Enterp.Change and Innovation in Business
 Enterp.Change and Innovation in Business
3 (3-0-0)
304705 Project and Financial Feasibility Study
 Project and Financial Feasibility Study
3 (3-0-0)
304703 International Finance and Banking
 International Finance and Banking
3 (3-0-0)
302702 Global Marketing
 Global Marketing
3 (3-0-0)
306702 International Trade and Investment
 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
311706 Seminar in management for Entrepreneurs
 สัมมนาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-0)
303701 Personnel Management
 ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
304704 Insurance and Risk Management
 การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
3 (0-0-0)
303706 Seminar in Personnel Management
 สัมมนาการจัดการงานบุคคล
3 (0-0-0)
303702 Industrial Relations, Social Welfare, and Labor Unions
 อุตสาหกรรมสัมพันธ์ สวัสดิการสังคมและสหภาพแรงงาน
3 (3-0-0)
302713 Marketing for Nonprofit Organization
 การตลาดของกิจการที่ไม่แสวงหากำไร
3 (3-0-0)
302712 Business-to-Business Marketing
 การตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ
3 (3-0-0)
302711 New Products and Services : Design, Development, and Introduction
 การออกแบบ พัฒนาและการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
3 (3-0-0)
302709 Purchasing and Supply Management
 การจัดการการจัดซื้อและอุปทานสินค้า
3 (3-0-0)
302708 Marketing Channel Strategies
 กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาด
3 (3-0-0)
302707 Advertising Management
 การจัดการการโฆษณา
3 (3-0-0)
308707 Project Management
 การจัดการโครงการ
3 (3-0-0)
308705 Cyber Organizations and Regulations of Cyberspace
 องค์การไซเบอร์และกฎระเบียบของไซเบอร์สเปซ
3 (3-0-0)
308702 Economics of Electronic Commerce
 เศรษฐศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
307705 Business Ethics
 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
307704 Menagement of Technology
 การจัดการเทคโนโลยี
3 (3-0-0)
306706 Seminar in International Business Management
 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
306705 Forex and Interest Rate Risk Management
 การจัดการความเสี่ยงทางการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
306704 International Business Law
 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
305707 Information Technology and Supply Canin Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเครือข่ายอุปทาน
3 (3-0-0)
307702 Negotiation and conflict management
 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-0)
311703 Franchising, Licensing, and Distributorships Management
 การจัดการแฟรนไชส์ การซื้อขายลิขสิทธิ์และการเป็นผู้แทนจำหน่าย
3 (3-0-0)
311701 Financing the Entrepreneurial Venture
 การบริหารเงินลงทุนของผู้ประกอบการ
3 (3-0-0)
309709 Seminar in Industrial Management
 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
309708 Industrial Economics for Strategic Decisions
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
309706 Strategic Cost Analysis
 การวิเคราะห์ต้นทุนเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
309705 Operations Strategy
 กลยุทธ์การวางแผนการดำเนินการ
3 (3-0-0)
309703 Operations Scheduling
 การวางแผนตารางการดำเนินงานธุรกิจ
3 (3-0-0)
308708 People in Marketspace
 บุคคลในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
305706 Programming for Internet Business
 การเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต
3 (3-0-0)
305703 Information System for Decision Making
 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
3 (3-0-0)
304712 Seminar in Financial Management
 สัมมนาการจัดการการเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)
304711 Derivative Securities, Futures and Options Markets
 ตลาดตราสารอนุพันธ์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตราสารออพชั่น
3 (3-0-0)
304710 Merger and Acquisition Strategies
 กลยุทธ์การควบและรวมกิจการทางธุรกิจ
3 (0-0-0)
304709 Real Estate Finance and Investment
 การจัดการการเงินและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-0)
304707 Corporate Financial Engineering
 กลไกและแบบจำลองทางการเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)
304706 Venture Capital and Private Equity Management
 การจัดการกองทุนร่วมลงทุนและเงินทุนส่วนบุคคล
3 (0-0-0)
302706 Direct Marketing Strategy
 กลยุทธ์การตลาดทางตรง
3 (3-0-0)
302705 Retailing Strategy
 กลยุทธ์การค้าปลีก
3 (3-0-0)
302703 Marketing Reseach
 การวิจัยตลาด
3 (3-0-0)
301711 Seminar in Accounting
 สัมมนาการบัญชี
3 (3-0-0)
301709 Bugets and Budgetary Control
 งบประมาณและการควบคุมงบประมาณ
3 (3-0-0)
301708 Non Profit Financial and Budget Analysis
 การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณของกิจการที่ไม่แสวงกำไร
3 (3-0-0)
301705 Accounting for Mergers, Acquisitions, and other Corporate Structure Changes
 การบัญชีเพื่อการควบคุมกิจการและปรับโครงสร้างธุรกิจ
3 (3-0-0)
303704 Personnel Evaluation and Compensation
 การประเมินผลบุคคลและค่าตอบแทน
3 (0-0-0)
309702 Total Quality Management
 การจัดการคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
3 (3-0-0)
309704 INVENTORY MANAGEMENT
 การจัดการสินค้าคงเหลือ
3 (3-0-0)
311702 Small and Medium-sized Enterprise Management
 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE MANAGEMENT
3 (3-0-0)
306701 International Business Management
 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
3 (3-0-0)
308706 ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS
 ระบบการชำระเงินทางอิเลกทรอนิกส์
3 (3-0-0)
305708 SEMINAR IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 สัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
302710 ANALYSIS OF COMPETITIVE DECISION MAKING
 การวิเคราะห์การตัดสินใจในการแข่งขัน
3 (3-0-0)
305704 Information System Planning and Development
 การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
3 (3-0-0)
304708 Corporate Restructuring Strategy
 กลยุทธ์การปรับโครงสร้างทางการเงินของกิจการ
3 (3-0-0)
302714 Seminar in Marketing Management
 สัมมนาการจัดการการตลาด
3 (3-0-0)
301707 Fin.Anal.for Plan. & Decision Making
 การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
3 (3-0-0)
301702 Accounting System Design
 การออกแบบระบบบัญชี
3 (3-0-0)
307703 Seminar in Business Laws
 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-0)
307701 Leadership in Administration and Teamwork
 ภาวะผู้นำในการบริหารและการทำงานร่วมกัน
3 (3-0-0)
305702 System Analysis for Business Decision - Making
 การวิเคราะห์ระบบเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
305701 Business Database
 ระบบฐานข้อมูลธุรกิจ
3 (3-0-0)
302704 MARKETING PROMOTION MANAGEMENT
 การจัดการการส่งเสริมทางการตลาด
3 (3-0-0)
309707 Manufacturing System Planning
 การวางแผนระบบการผลิตอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
311705 Entrepreneurial Marketing and Advertising
 กลยุทธ์ทางการตลาดและการโฆษณาสำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-0)
301710 Accounting Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-0)
301703 Advanced Tax Accounting
 การบัญชีภาษีอากรชั้นสูง
3 (3-0-0)
307706 Service Business Management
 การจัดการธุรกิจบริการ
3 (3-0-0)
308704 Online Database Systems
 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
3 (3-0-0)

 1.3   วิชาการศึกษาเอกเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300610 Independent Study
 INDEPENDENT STUDY
3 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300503 Intensive Financial Accounting
 INTENSIVE FINANCIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300501 INTERMEDIATE ECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชั้นกลาง
3 (3-0-0)
300502 MATH. & STAT. FOR BUSINESS ANALYSIS
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
300504 Quantitative Methods for Management
 QUANTITAVTIVE METHODS FOR MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300505 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล