หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการอุตสาหกรรม (แผน ข) เน้น 2 กลุ่ม

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300602 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
300603 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-0)
300607 Organizational Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-0)
300604 Financial Management
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-0)
300605 BUSINESS RESEARCH METHODS
 ระเบียบวิธีการวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-0)
300609 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
300601 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
300608 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
300606 Production and Operations Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินการ
3 (3-0-0)
500-111 Business Research Methods
 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
501-110 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
507-112 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
502-110 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
500-110 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
504-110 Financial Management
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
505-110 Technology and Information Systems Management
 การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
507-111 Organization Behavior and Corporate Governance
 พฤติกรรมองค์การและการกำกับดูแล
3 (3-0-6)
508-110 Logistics and Operations Management
 การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินการ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.1   กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
504-225 Project and Feasibility Study
 การศึกษาความเป็นไปได้และการบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
508-223 Manufacturing System Planning
 การวางแผนระบบการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
508-224 Seminar in Industrial Management
 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
508-222 Operations Strategy
 กลยุทธ์การดำเนินการ
3 (3-0-6)
508-220 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
508-221 Total Quality Management
 การจัดการคุณภาพแบบองค์รวม
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
502-231 Electronic Commerce Management
 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
501-222 Financial Analysis for Planning and Decision Making
 การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
3 (3-0-6)
501-224 Accounting Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
501-226 Seminar in Tax Accounting
 สัมมนาการบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
501-228 Seminar in Financial Accounting
 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
504-220 Financial Strategy and Tax Planning
 กลยุทธ์ทางการเงินและการวางแผนภาษี
3 (3-0-6)
503-224 Seminar in Human Resources Management
 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
503-223 Management of Communication
 การสื่อสารทางการจัดการ
3 (3-0-6)
503-222 Industrial Relations, Social Welfare, and Labor Unions
 อุตสาหกรรมสัมพันธ์ สวัสดิการสังคมและสหภาพแรงงาน
3 (3-0-6)
503-221 Information System for Human Resources Management
 ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
503-220 Human Resources Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
502-230 Seminar in Marketing Management
 สัมมนาการจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
502-229 Marketing Strategy
 กลยุทธ์ทางการตลาด
3 (3-0-6)
502-228 Service Marketing Strategy
 กลยุทธ์การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
506-221 International Business Law
 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
506-220 International Trade and Investment
 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
505-226 Seminar in Management Information System
 สัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
505-225 Computer Network Management
 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
505-224 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
505-223 Programming for Internet Business
 การเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต
3 (3-0-6)
505-222 Information Technology and Supply Chain Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเครือข่ายอุปทาน
3 (3-0-6)
505-221 Information System for Decision Making
 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
505-220 Business Database
 ระบบฐานข้อมูลธุรกิจ
3 (3-0-6)
509-225 Marketing Mechanism for Hotel and Tourism
 กลไกการตลาดสำหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
509-224 Service Quality Management
 การจัดการคุณภาพการบริการ
3 (3-0-6)
509-223 Sustainable Development of Tourism
 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
509-222 Convention and Incentive Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวแบบคอนเวนชั่นและอินเซ็นทีฟ
3 (3-0-6)
509-221 Facilities Management
 การจัดการระบบอาคารสถานที่และอุปกรณ์
3 (3-0-6)
509-220 Information Technology for Hospitality Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
507-228 Entrepreneurship and Business Innovation
 การประกอบการ และนวัตกรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
507-227 Medium and Small-Sized Enterprise Management
 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (3-0-6)
507-226 Financial Management for SME
 การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (3-0-6)
509-226 Strategy for Hotel and Tourism Management
 กลยุทธ์การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
509-228 Seminar in Hotel and Tourism Management
 สัมมนาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
509-227 Internships
 การดูงานและการฝึกงาน
3 (3-0-6)
507-225 Business Management under Sufficiency Economy Principles
 การจัดการธุรกิจภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
507-224 Service Business Management
 การจัดการธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
507-223 Business Ethics and Corporate Social Responsibility
 จรรยาบรรณทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
507-222 Seminar in Business Laws
 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
507-221 Negotiation and Conflict Management
 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
507-220 Leadership and Change Management
 ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
506-223 Seminar in International Business Management
 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
506-222 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
504-230 Seminar in Financial Management
 สัมมนาการจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
504-229 Derivatives Securities, Futures and Options Markets
 ตลาดตราสารอนุพันธ์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดตราสารออฟชั่น
3 (3-0-6)
504-228 Merger and Acquisition Strategies
 กลยุทธ์การควบและรวมกิจการทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
504-227 Real Estate Investment
 การจัดการการเงินและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
504-224 Insurance and Risk Management
 การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-6)
504-223 International Finance and Banking
 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
504-222 Security Valuation and Portfolio Management
 การประเมินมูลค่าและการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ตราสารทุน
3 (3-0-6)
504-221 Money and Capital Market
 ตลาดเงินและตลาดทุน
3 (3-0-6)
502-227 Retailing Strategy
 กลยุทธ์การค้าปลีก
3 (3-0-6)
502-226 Customer Relations Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
502-225 Integrated Marketing Communication
 การสื่อสารทางการตลาดครบวงจร
3 (3-0-6)
502-224 Marketing Research
 การวิจัยการตลาด
3 (3-0-6)
502-223 International Marketing
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
502-222 Promotion and Advertising Management
 การจัดการการส่งเสริมการตลาดและการโฆษณา
3 (3-0-6)
502-221 Marketing Channel Distribution and Logistics Management
 การจัดการช่องทางการตลาดและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
502-220 New Product Development and Pricing
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการกำหนดราคา
3 (3-0-6)
501-227 Seminar in Auditing
 สัมมนาการสอบบัญชี
3 (3-0-6)
501-225 Seminar in Managerial Accounting
 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
501-223 Budgets and Budgetary Control
 งบประมาณและการควบคุมงบประมาณ
3 (3-0-6)
501-221 International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
501-220 Accounting System Design
 การออกแบบระบบบัญชี
3 (3-0-6)

 3   วิชาการค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-301 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-100 Economic Theory
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
500-101 Mathematics and Statistics for Business Analysis
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-102 Intensive Financial Accounting
 บัญชีการเงินแบบเข้ม
3 (3-0-6)
500-103 Quantitative Methods for Management
 วิธีเชิงปริมาณสำหรับการจัดการ
3 (3-0-6)
500-104 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-105 Business English 1
 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
500-106 Business English 2
 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล