หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการอุตสาหกรรม แผน ข

 1   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
500-601 Basic Financial Accounting
 การบัญชีการเงินพื้นฐาน
3 (3-0-6)
500-600 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
500-603 TECHNOLOGY APPLICATION IN BUSINESS
 การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-602 Quantitative Methods for Management
 วิธีเชิงปริมาณสำหรับการจัดการ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาแกนบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-111 Research Methods for Social Sciences
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
500-610 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
500-612 Organizational Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
500-611 Financial Management
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
500-613 Strategic Management and Corporate Governance
 การจัดการเชิงกลยุทธ์และบรรษัทภิบาล
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาแกนเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-201 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
500-619 International Business Mangement
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
500-618 Technology and Information Systems Management
 การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
500-620 Logistics and Operations Management
 การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินการ
3 (3-0-6)
500-614 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
500-617 Human Capital Management
 การจัดการทุนมนุษย์
3 (3-0-6)
500-616 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
500-615 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 4.1   กลุ่มวิชาการจัดการการอุตสาหกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
505-611 FACILITY MANAGEMENT
 การจัดการอาคารสถานที่และอุปกรณ์
3 (3-0-6)
506-611 Total Quality Management
 การจัดการคุณภาพแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
506-613 Manufacturing System Planning
 การวางแผนระบบการผลิตอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
506-612 Operations Strategy
 กลยุทธ์การดำเนินงาน
3 (3-0-6)
506-610 Project Feasibility Study and Administration
 การศึกษาความเป็นไปได้และการบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
500-622 Co-operation Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-36-0)

 5   หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะต่าง ๆหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 6   วิชาการค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-631 Independent Study or Case Study
 การค้นคว้าอิสระหรือกรณีศึกษา
3 (3-0-135)

 7   สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-632 Comprehensive Examination
 สอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล