หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ แผน ข

 1   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-601 Basic Financial Accounting
 การบัญชีการเงินพื้นฐาน
3 (3-0-6)
500-600 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
500-603 TECHNOLOGY APPLICATION IN BUSINESS
 การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-602 Quantitative Methods for Management
 วิธีเชิงปริมาณสำหรับการจัดการ
3 (3-0-6)
700-100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 2.1   ให้นศ.เรียนวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-610 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
700-111 Business Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-611 Financial Management
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
500-612 Organizational Behavior for Digital Era
 พฤติกรรมองค์การยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
500-613 Strategic Management and Corporate Governance
 การจัดการเชิงกลยุทธ์และบรรษัทภิบาล
3 (3-0-6)

 2.2   และให้นศ.เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-201 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
500-614 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
500-615 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
500-623 Design Thinking and Innovation
 การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม
3 (3-0-6)
500-621 Microeconomics of Competitiveness
 เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน
3 (3-0-6)
500-618 Digital Technology and Information System Management
 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
500-617 Human Capital Management
 การจัดการทุนมนุษย์
3 (3-0-6)
500-620 Logistics and Operations Management
 การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินการ
3 (3-0-6)
500-619 International Business Mangement
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือก แผน ข เน้นการศึกษารายงานรายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3.1   กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
505-612 MICE and Tourism Management
 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
505-611 FACILITY MANAGEMENT
 การจัดการอาคารสถานที่และอุปกรณ์
3 (3-0-6)
505-613 Planning and Development of Sustainable Tourism
 การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
500-622 Co-operation Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-36-0)
505-614 Service Quality Management in Tourism and Service Industry
 การจัดการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
505-616 Strategy for Hotel Tourism and Service Business Management
 กลยุทธ์การจัดการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
505-615 Marketing Strategy for Hotel Tourism and Service Business
 กลยุทธ์การตลาดสำหรับการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
505-610 Information Technology for Hotel and Tourism Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)

 3.2   เลือกรายวิชาในกลุ่มต่างๆ เพิ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   การค้นคว้าอิสระหรือบูรณาการสู่ความเป็นเลิศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-632 Comprehensive Examination
 สอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
500-631 Independent Study or capstone project
 การค้นคว้าอิสระและการบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ
3 (3-0-135)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล