หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการการเงินและการธนาคาร (แผน ข ) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม

 1   แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300601 Managerial Accounting
 MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300604 Financial Management
 FINANCIAL MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300605 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
3 (3-0-0)
300603 Marketing Management
 MARKETING MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300602 Managerial Economics
 MANAGERIAL ECONOMICS
3 (3-0-0)
300606 Production and Operations Management
 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300608 Management of Information Systems
 MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-0)
300609 Strategic Management
 STRATEGIC MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300607 Organization Behavior
 ORGANIZATION BEHAVIOR
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2.1   กลุ่มวิชาการจัดการการเงินและการธนาคารหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
304701 Financial Strategy and Tax Planning
 กลยุทธ์ทางการเงินและการวางแผนภาษี
3 (3-0-0)
304706 Venture Capital and Private Equity Management
 การจัดการกองทุนร่วมลงทุนและเงินทุนส่วนบุคคล
3 (0-0-0)
304709 Real Estate Finance and Investment
 การจัดการการเงินและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-0)
304711 Derivative Securities, Futures and Options Markets
 ตลาดตราสารอนุพันธ์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตราสารออพชั่น
3 (3-0-0)
304712 Seminar in Financial Management
 สัมมนาการจัดการการเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)
304710 Merger and Acquisition Strategies
 กลยุทธ์การควบและรวมกิจการทางธุรกิจ
3 (0-0-0)
304707 Corporate Financial Engineering
 กลไกและแบบจำลองทางการเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)
304704 Insurance and Risk Management
 การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
3 (0-0-0)
304702 Investment Analysis and Management
 การวิเคราะห์และการจัดการการลงทุน
3 (3-0-0)
304703 International Finance and Banking
 International Finance and Banking
3 (3-0-0)
304705 Project and Financial Feasibility Study
 Project and Financial Feasibility Study
3 (3-0-0)
304708 Corporate Restructuring Strategy
 กลยุทธ์การปรับโครงสร้างทางการเงินของกิจการ
3 (3-0-0)

 1.3   วิชาการศึกษาเอกเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300610 Independent Study
 INDEPENDENT STUDY
3 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300503 Intensive Financial Accounting
 INTENSIVE FINANCIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300501 INTERMEDIATE ECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชั้นกลาง
3 (3-0-0)
300502 MATH. & STAT. FOR BUSINESS ANALYSIS
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
300504 Quantitative Methods for Management
 QUANTITAVTIVE METHODS FOR MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300505 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล