หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการการเงินการธนาคารและการลงทุน แผน ข

 1   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
500-601 Basic Financial Accounting
 การบัญชีการเงินพื้นฐาน
3 (3-0-6)
500-600 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
500-603 TECHNOLOGY APPLICATION IN BUSINESS
 การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-602 Quantitative Methods for Management
 วิธีเชิงปริมาณสำหรับการจัดการ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาแกนบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-111 Research Methods for Social Sciences
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
500-610 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
500-612 Organizational Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
500-611 Financial Management
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
500-613 Strategic Management and Corporate Governance
 การจัดการเชิงกลยุทธ์และบรรษัทภิบาล
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาแกนเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-201 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
500-619 International Business Mangement
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
500-618 Technology and Information Systems Management
 การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
500-620 Logistics and Operations Management
 การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินการ
3 (3-0-6)
500-614 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
500-617 Human Capital Management
 การจัดการทุนมนุษย์
3 (3-0-6)
500-616 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
500-615 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 4.1   กลุ่มวิชาการจัดการการเงินการธนาคารและการลงทุนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
502-613 Financial Reporting Analysis
 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3 (3-0-6)
502-617 Risk Management
 การจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-6)
502-627 Insurance, Tax and Inheritance Planning
 การวางแผนประกันภัย ภาษี และมรดก
3 (3-0-6)
502-624 Derivatives Analysis
 การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์
3 (3-0-6)
502-619 Equity and Bond Analysis
 การวิเคราะห์ตราสารทุนและตราสารหนี้
3 (3-0-6)
502-618 Money and Capital Markets
 ตลาดเงินและตลาดทุน
3 (3-0-6)
502-616 Financial Management for Medium and Small Scale Business
 การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (3-0-6)
502-615 New Financial Innovations
 นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน
3 (3-0-6)
502-612 Real Estate Investment
 การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
502-610 Financial Strategy and Tax Planning
 กลยุทธ์ทางการเงินและการวางแผนภาษี
3 (3-0-6)
500-622 Co-operation Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-36-0)
502-630 PERSONAL WEALTH MANAGEMENT
 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
502-614 Applied Corporate Finance
 การเงินธุรกิจประยุกต์
3 (3-0-6)
502-625 Investment Planning
 การวางแผนการลงทุน
3 (3-0-6)
502-611 International Finance and Banking
 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 5   หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะต่าง ๆหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 6   วิชาการค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-631 Independent Study or Case Study
 การค้นคว้าอิสระหรือกรณีศึกษา
3 (3-0-135)

 7   สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-632 Comprehensive Examination
 สอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล