หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาการบัญชี

 1   แผน ขไม่ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300601 Managerial Accounting
 MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300604 Financial Management
 FINANCIAL MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300605 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
3 (3-0-0)
300603 Marketing Management
 MARKETING MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300602 Managerial Economics
 MANAGERIAL ECONOMICS
3 (3-0-0)
300606 Production and Operations Management
 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300608 Management of Information Systems
 MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-0)
300609 Strategic Management
 STRATEGIC MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300607 Organization Behavior
 ORGANIZATION BEHAVIOR
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2.1   กลุ่มวิชาการบัญชี(กลุ่มวิชาเน้นเฉพาะ1กลุ่ม)หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
301710 Accounting Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-0)
301707 Fin.Anal.for Plan. & Decision Making
 การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
3 (3-0-0)
308703 Electronic Commerce Management
 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
302701 Marketing Strategy
 กลยุทธ์ทางการตลาด
3 (3-0-0)
304705 Project and Financial Feasibility Study
 Project and Financial Feasibility Study
3 (3-0-0)
304703 International Finance and Banking
 International Finance and Banking
3 (3-0-0)
302702 Global Marketing
 Global Marketing
3 (3-0-0)
303701 Personnel Management
 ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
302710 ANALYSIS OF COMPETITIVE DECISION MAKING
 การวิเคราะห์การตัดสินใจในการแข่งขัน
3 (3-0-0)
303705 Management Communication
 การสื่อสารทางการจัดการ
3 (3-0-0)
301704 Advanced Auditing
 การสอบบัญชีชั้นสูง
3 (3-0-0)
304702 Investment Analysis and Management
 การวิเคราะห์และการจัดการการลงทุน
3 (3-0-0)
303703 Human Resources Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
303702 Industrial Relations, Social Welfare, and Labor Unions
 อุตสาหกรรมสัมพันธ์ สวัสดิการสังคมและสหภาพแรงงาน
3 (3-0-0)
302713 Marketing for Nonprofit Organization
 การตลาดของกิจการที่ไม่แสวงหากำไร
3 (3-0-0)
302712 Business-to-Business Marketing
 การตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ
3 (3-0-0)
302711 New Products and Services : Design, Development, and Introduction
 การออกแบบ พัฒนาและการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
3 (3-0-0)
302709 Purchasing and Supply Management
 การจัดการการจัดซื้อและอุปทานสินค้า
3 (3-0-0)
302708 Marketing Channel Strategies
 กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาด
3 (3-0-0)
302707 Advertising Management
 การจัดการการโฆษณา
3 (3-0-0)
302706 Direct Marketing Strategy
 กลยุทธ์การตลาดทางตรง
3 (3-0-0)
302705 Retailing Strategy
 กลยุทธ์การค้าปลีก
3 (3-0-0)
304704 Insurance and Risk Management
 การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
3 (0-0-0)
303706 Seminar in Personnel Management
 สัมมนาการจัดการงานบุคคล
3 (0-0-0)
302703 Marketing Reseach
 การวิจัยตลาด
3 (3-0-0)
301711 Seminar in Accounting
 สัมมนาการบัญชี
3 (3-0-0)
301709 Bugets and Budgetary Control
 งบประมาณและการควบคุมงบประมาณ
3 (3-0-0)
301708 Non Profit Financial and Budget Analysis
 การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณของกิจการที่ไม่แสวงกำไร
3 (3-0-0)
301705 Accounting for Mergers, Acquisitions, and other Corporate Structure Changes
 การบัญชีเพื่อการควบคุมกิจการและปรับโครงสร้างธุรกิจ
3 (3-0-0)
303704 Personnel Evaluation and Compensation
 การประเมินผลบุคคลและค่าตอบแทน
3 (0-0-0)
301701 ADVANCED MANAGERIAL ACCOUNTING
 ADVANCED MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
311707 Enterp.Change and Innovation in Business
 Enterp.Change and Innovation in Business
3 (3-0-0)
301706 International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
302714 Seminar in Marketing Management
 สัมมนาการจัดการการตลาด
3 (3-0-0)
301702 Accounting System Design
 การออกแบบระบบบัญชี
3 (3-0-0)
302704 MARKETING PROMOTION MANAGEMENT
 การจัดการการส่งเสริมทางการตลาด
3 (3-0-0)
304701 Financial Strategy and Tax Planning
 กลยุทธ์ทางการเงินและการวางแผนภาษี
3 (3-0-0)
307701 Leadership in Administration and Teamwork
 ภาวะผู้นำในการบริหารและการทำงานร่วมกัน
3 (3-0-0)
301703 Advanced Tax Accounting
 การบัญชีภาษีอากรชั้นสูง
3 (3-0-0)

 1.3   วิชาการศึกษาเอกเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300610 Independent Study
 INDEPENDENT STUDY
3 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300503 Intensive Financial Accounting
 INTENSIVE FINANCIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300501 INTERMEDIATE ECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชั้นกลาง
3 (3-0-0)
300502 MATH. & STAT. FOR BUSINESS ANALYSIS
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
300504 Quantitative Methods for Management
 QUANTITAVTIVE METHODS FOR MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300505 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล