หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการตลาด แผน ข

 1   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-601 Basic Financial Accounting
 การบัญชีการเงินพื้นฐาน
3 (3-0-6)
500-600 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
500-603 TECHNOLOGY APPLICATION IN BUSINESS
 การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-602 Quantitative Methods for Management
 วิธีเชิงปริมาณสำหรับการจัดการ
3 (3-0-6)
700-100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 2.1   ให้นศ.เรียนวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-610 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
700-111 Business Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-611 Financial Management
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
500-612 Organizational Behavior for Digital Era
 พฤติกรรมองค์การยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
500-613 Strategic Management and Corporate Governance
 การจัดการเชิงกลยุทธ์และบรรษัทภิบาล
3 (3-0-6)

 2.2   และให้นศ.เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-201 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
500-614 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
500-615 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
500-623 Design Thinking and Innovation
 การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม
3 (3-0-6)
500-621 Microeconomics of Competitiveness
 เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน
3 (3-0-6)
500-618 Digital Technology and Information System Management
 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
500-617 Human Capital Management
 การจัดการทุนมนุษย์
3 (3-0-6)
500-620 Logistics and Operations Management
 การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินการ
3 (3-0-6)
500-619 International Business Mangement
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือก แผน ข เน้นการศึกษารายงานรายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3.1   กลุ่มวิชาการจัดการการตลาดหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
501-612 Marketing Research
 การวิจัยการตลาด
3 (3-0-6)
501-611 International Marketing
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
501-615 Digital Marketing Management
 การจัดการการตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
501-614 Marketing Strategy
 กลยุทธ์ทางการตลาด
3 (3-0-6)
501-610 Distribution Channels and Logistics Management
 การจัดการช่องทางการตลาดและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
501-616 Customer Relations Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
501-617 Service Marketing Strategy
 กลยุทธ์การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
501-613 Integrated Marketing Communications
 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
500-622 Co-operation Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-36-0)

 3.2   เลือกรายวิชาในกลุ่มต่างๆ เพิ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
507-611 Decision Support Systems and Negotiations
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและทักษะในการเจรจา
3 (3-0-6)
510-614 Fail Forward
 ล้มเหลวเพื่อก้าวต่อไป
3 (3-0-6)
503-612 Communication in Management
 การสื่อสารทางการจัดการ
3 (3-0-6)
503-615 Negotiation and Conflict Management
 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
502-611 International Finance and Banking
 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
504-612 International Trade and Investment
 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
510-611 Big Data Analytics
 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3 (3-0-6)
510-610 Digital Startup
 ดิจิทัลสตาร์ทอัพ
3 (3-0-6)
505-616 Strategy for Hotel Tourism and Service Business Management
 กลยุทธ์การจัดการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
505-615 Marketing Strategy for Hotel Tourism and Service Business
 กลยุทธ์การตลาดสำหรับการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
505-614 Service Quality Management in Tourism and Service Industry
 การจัดการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
508-615 Information Business Management
 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
3 (3-0-6)
508-614 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
508-613 Management of Information Technology Project
 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
508-611 Information System for Decision Making
 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
510-616 Digital Management for Executive 2
 การจัดการดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร 2
3 (3-0-6)
510-615 Digital Management for Executive 1
 การจัดการดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร 1
3 (3-0-6)
510-613 Transformative Business Management
 การจัดการการแปรสภาพธุรกิจ
3 (3-0-6)
510-612 Cyber Resilience Management
 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
3 (3-0-6)
508-610 Big Data Analysis
 การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่
3 (3-0-6)
507-615 Information and Communication Technology for Global Competition
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อโลกการแข่งขัน
3 (3-0-6)
507-613 Digital Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
507-610 Modern Business Management
 การจัดการธุรกิจยุคใหม่
3 (3-0-6)
506-613 Manufacturing System Planning
 การวางแผนระบบการผลิตอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
506-612 Operations Strategy
 กลยุทธ์การดำเนินงาน
3 (3-0-6)
506-611 Total Quality Management
 การจัดการคุณภาพแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
504-614 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายอุปทาน
3 (3-0-6)
504-613 International Business Law
 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
502-614 Applied Corporate Finance
 การเงินธุรกิจประยุกต์
3 (3-0-6)
502-617 Risk Management
 การจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-6)
504-611 ASEAN Economic Community
 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
509-610 Entrepreneurship and Business Innovation
 การประกอบการ และนวัตกรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
508-612 Knowledge Management and Learning Organization
 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
3 (3-0-6)
505-613 Planning and Development of Sustainable Tourism
 การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
505-612 MICE and Tourism Management
 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
506-610 Project Feasibility Study and Administration
 การศึกษาความเป็นไปได้และการบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
505-610 Information Technology for Hotel and Tourism Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
504-610 International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
503-613 Seminar in Human Capital Management
 สัมมนาการจัดการทุนมนุษย์
3 (3-0-6)
503-611 Industrial Relations,Social Welfare and Labor Unions
 อุตสาหกรรมสัมพันธ์ สวัสดิการสังคม และสหภาพแรงงงาน
3 (3-0-6)
503-610 Information System for Human Capital Management
 ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการจัดการทุนมนุษย์
3 (3-0-6)
502-627 Insurance, Tax and Inheritance Planning
 การวางแผนประกันภัย ภาษี และมรดก
3 (3-0-6)
502-624 Derivatives Analysis
 การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์
3 (3-0-6)
502-619 Equity and Bond Analysis
 การวิเคราะห์ตราสารทุนและตราสารหนี้
3 (3-0-6)
502-618 Money and Capital Markets
 ตลาดเงินและตลาดทุน
3 (3-0-6)
502-616 Financial Management for Medium and Small Scale Business
 การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (3-0-6)
502-615 New Financial Innovations
 นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน
3 (3-0-6)
502-612 Real Estate Investment
 การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
502-610 Financial Strategy and Tax Planning
 กลยุทธ์ทางการเงินและการวางแผนภาษี
3 (3-0-6)
502-630 PERSONAL WEALTH MANAGEMENT
 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
508-616 CYBER SECURITY MANAGEMENT
 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบไซเบอร์
3 (3-0-6)
505-611 FACILITY MANAGEMENT
 การจัดการอาคารสถานที่และอุปกรณ์
3 (3-0-6)
502-625 Investment Planning
 การวางแผนการลงทุน
3 (3-0-6)
502-613 Financial Reporting Analysis
 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3 (3-0-6)
503-614 Leadership and Change Management
 ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
504-615 Doing Business in ASEAN Plus Three
 การทำธุรกิจในอาเซียนบวกสาม
3 (3-0-6)

 4   การค้นคว้าอิสระหรือบูรณาการสู่ความเป็นเลิศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-632 Comprehensive Examination
 สอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
500-631 Independent Study or capstone project
 การค้นคว้าอิสระและการบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ
3 (3-0-135)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล