หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (แผน ก)

 1   แผน ก ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300601 Managerial Accounting
 MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300604 Financial Management
 FINANCIAL MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300605 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
3 (3-0-0)
300603 Marketing Management
 MARKETING MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300602 Managerial Economics
 MANAGERIAL ECONOMICS
3 (3-0-0)
300606 Production and Operations Management
 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300608 Management of Information Systems
 MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-0)
300609 Strategic Management
 STRATEGIC MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300607 Organization Behavior
 ORGANIZATION BEHAVIOR
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2.1   กลุ่มวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
311705 Entrepreneurial Marketing and Advertising
 กลยุทธ์ทางการตลาดและการโฆษณาสำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-0)
311704 Management Buy-outs (MBOs) and Management Buy-ins (MBIs)
 กลยุทธ์การบายเอาทส์และบายอินส์ทางการจัดการ
3 (3-0-0)
311703 Franchising, Licensing, and Distributorships Management
 การจัดการแฟรนไชส์ การซื้อขายลิขสิทธิ์และการเป็นผู้แทนจำหน่าย
3 (3-0-0)
311706 Seminar in management for Entrepreneurs
 สัมมนาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-0)
311707 Enterp.Change and Innovation in Business
 Enterp.Change and Innovation in Business
3 (3-0-0)
311701 Financing the Entrepreneurial Venture
 การบริหารเงินลงทุนของผู้ประกอบการ
3 (3-0-0)
311702 Small and Medium-sized Enterprise Management
 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE MANAGEMENT
3 (3-0-0)

 1.3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 700 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300503 Intensive Financial Accounting
 INTENSIVE FINANCIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300501 INTERMEDIATE ECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชั้นกลาง
3 (3-0-0)
300502 MATH. & STAT. FOR BUSINESS ANALYSIS
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
300504 Quantitative Methods for Management
 QUANTITAVTIVE METHODS FOR MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300505 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล