หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการทั่วไป แผน ก (แบบ ก.2)

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-111 Business Research Methods
 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
501-110 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
507-112 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
502-110 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
500-110 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
504-110 Financial Management
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
505-110 Technology and Information Systems Management
 การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
507-111 Organization Behavior and Corporate Governance
 พฤติกรรมองค์การและการกำกับดูแล
3 (3-0-6)
508-110 Logistics and Operations Management
 การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินการ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 2.1   หมวดวิชาการจัดการทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
505-224 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
507-220 Leadership and Change Management
 ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
507-221 Negotiation and Conflict Management
 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
507-223 Business Ethics and Corporate Social Responsibility
 จรรยาบรรณทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
507-225 Business Management under Sufficiency Economy Principles
 การจัดการธุรกิจภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
507-228 Entrepreneurship and Business Innovation
 การประกอบการ และนวัตกรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
507-227 Medium and Small-Sized Enterprise Management
 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (3-0-6)
507-226 Financial Management for SME
 การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (3-0-6)
507-224 Service Business Management
 การจัดการธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
507-222 Seminar in Business Laws
 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)

 3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-300 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)

 4   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-100 Economic Theory
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
500-101 Mathematics and Statistics for Business Analysis
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-102 Intensive Financial Accounting
 บัญชีการเงินแบบเข้ม
3 (3-0-6)
500-103 Quantitative Methods for Management
 วิธีเชิงปริมาณสำหรับการจัดการ
3 (3-0-6)
500-104 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-105 Business English 1
 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
500-106 Business English 2
 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล