หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ แผน ก (แบบ ก.2)

 1   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-601 Basic Financial Accounting
 การบัญชีการเงินพื้นฐาน
3 (3-0-6)
500-600 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
500-603 TECHNOLOGY APPLICATION IN BUSINESS
 การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-602 Quantitative Methods for Management
 วิธีเชิงปริมาณสำหรับการจัดการ
3 (3-0-6)
700-100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 2.1   ให้นศ.เรียนรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-610 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
700-111 Business Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-611 Financial Management
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
500-612 Organizational Behavior for Digital Era
 พฤติกรรมองค์การยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
500-613 Strategic Management and Corporate Governance
 การจัดการเชิงกลยุทธ์และบรรษัทภิบาล
3 (3-0-6)

 2.2   และให้นศ.เลือกเรียนรายวิชาดังนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-201 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
500-614 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
500-616 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
500-623 Design Thinking and Innovation
 การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม
3 (3-0-6)
500-621 Microeconomics of Competitiveness
 เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน
3 (3-0-6)
500-618 Digital Technology and Information System Management
 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
500-615 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
500-617 Human Capital Management
 การจัดการทุนมนุษย์
3 (3-0-6)
500-620 Logistics and Operations Management
 การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินการ
3 (3-0-6)
500-619 International Business Mangement
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 3.1   ให้นศ.เลือกเรียนรายวิชาเฉพาะกลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 3.1.1   กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมการท่องเที่ยวฯหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
505-612 MICE and Tourism Management
 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
505-613 Planning and Development of Sustainable Tourism
 การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
500-622 Co-operation Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-36-0)
505-614 Service Quality Management in Tourism and Service Industry
 การจัดการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
505-616 Strategy for Hotel Tourism and Service Business Management
 กลยุทธ์การจัดการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
505-615 Marketing Strategy for Hotel Tourism and Service Business
 กลยุทธ์การตลาดสำหรับการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
505-610 Information Technology for Hotel and Tourism Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
505-611 FACILITY MANAGEMENT
 การจัดการอาคารสถานที่และอุปกรณ์
3 (3-0-6)

 4   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-629 Thesis 1
 วิทยานิพนธ์ 1
6 (0-0-270)
500-630 Thesis 2
 วิทยานิพนธ์ 2
6 (0-0-270)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล