หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (แผน ก)

 1   แผน ก ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300601 Managerial Accounting
 MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300604 Financial Management
 FINANCIAL MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300605 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
3 (3-0-0)
300603 Marketing Management
 MARKETING MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300602 Managerial Economics
 MANAGERIAL ECONOMICS
3 (3-0-0)
300606 Production and Operations Management
 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300608 Management of Information Systems
 MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-0)
300609 Strategic Management
 STRATEGIC MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300607 Organization Behavior
 ORGANIZATION BEHAVIOR
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2.1   กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
305701 Business Database
 ระบบฐานข้อมูลธุรกิจ
3 (3-0-0)
305706 Programming for Internet Business
 การเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต
3 (3-0-0)
305707 Information Technology and Supply Canin Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเครือข่ายอุปทาน
3 (3-0-0)
305703 Information System for Decision Making
 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
3 (3-0-0)
305705 Information and Communications Technologies in Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ
3 (3-0-0)
305704 Information System Planning and Development
 การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
3 (3-0-0)
305708 SEMINAR IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 สัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
305702 System Analysis for Business Decision - Making
 การวิเคราะห์ระบบเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-0)

 1.3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 700 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300503 Intensive Financial Accounting
 INTENSIVE FINANCIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300501 INTERMEDIATE ECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชั้นกลาง
3 (3-0-0)
300502 MATH. & STAT. FOR BUSINESS ANALYSIS
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
300504 Quantitative Methods for Management
 QUANTITAVTIVE METHODS FOR MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300505 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล