หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล

 1   แผน ก ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 601 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีบริหาร
3 (3-0-0)
BUS 605 MARKETING MANAGEMENT
 การบริหารการตลาด
3 (3-0-0)
BUS 603 QUANTITATIVE METHODS FOR MANAGEMENT
 วิธีเชิงปริมาณสำหรับการจัดการ
3 (3-0-0)
BUS 602 MANAGERIAL ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
BUS 606 FINANCIAL MANAGEMENT
 การบริหารการเงิน
3 (3-0-0)
BUS 608 PRODUCTION & OPERATIONS MANAGEMENT
 การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-0)
BUS 611 BUSINESS POLICY
 นโยบายธุรกิจ
3 (3-0-0)
BUS 610 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-0)
BUS 607 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 ระเบียบวิธีการวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2.1   กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคลหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PER 631 Advanced Personnel Management
 การบริหารงานบุคคลชั้นสูง
3 (3-0-0)
PER 633 Human Resources Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
PER 632 Advanced Organization Theory
 ทฤษฎีองค์การชั้นสูง
3 (3-0-0)
PER 634 Personnel Evaluation & Compensation
 การประเมินผลบุคคลและค่าตอบแทน
3 (3-0-0)
PER 639 Seminar in Personnel Management
 สัมมนาการบริหารงานบุคคล
3 (3-0-0)
PER 636 Enterpreneurship in Business
 การประกอบการและการสร้างสรรค์ในธุรกิจ
3 (3-0-0)
PER 635 Management Communications
 การสื่อสารทางการจัดการ
3 (3-0-0)

 1.3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 700 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 503 INTENSIVE FINANCIAL ACCOUNTING
 บัญชีการเงินแบบเข้ม
3 (3-0-0)
BUS 604 COMPUTER APPLICATION IN BUSINESS
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-0)
BUS 501 INTERMEDIATE ECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชั้นกลาง
3 (3-0-0)
BUS 502 MATH. & STAT. FOR BUSINESS ANALYSIS
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล