หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการบัญชี

 1   แผน ก ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300604 Financial Management
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-0)
300603 Marketing Management
 MARKETING MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300605 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
3 (3-0-0)
300602 Managerial Economics
 MANAGERIAL ECONOMICS
3 (3-0-0)
300601 Managerial Accounting
 MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300606 Production and Operations Management
 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300608 Management of Information Systems
 MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-0)
300609 Strategic Management
 STRATEGIC MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300607 Organization Behavior
 ORGANIZATION BEHAVIOR
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2.1   กลุ่มวิชาการบัญชีหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
301710 Accounting Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-0)
301701 ADVANCED MANAGERIAL ACCOUNTING
 ADVANCED MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
301708 Non Profit Financial and Budget Analysis
 การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณของกิจการที่ไม่แสวงกำไร
3 (3-0-0)
301711 Seminar in Accounting
 สัมมนาการบัญชี
3 (3-0-0)
301709 Bugets and Budgetary Control
 งบประมาณและการควบคุมงบประมาณ
3 (3-0-0)
301705 Accounting for Mergers, Acquisitions, and other Corporate Structure Changes
 การบัญชีเพื่อการควบคุมกิจการและปรับโครงสร้างธุรกิจ
3 (3-0-0)
301704 Advanced Auditing
 การสอบบัญชีชั้นสูง
3 (3-0-0)
301702 Accounting System Design
 การออกแบบระบบบัญชี
3 (3-0-0)
301707 Fin.Anal.for Plan. & Decision Making
 การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
3 (3-0-0)
301706 International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
301703 Advanced Tax Accounting
 การบัญชีภาษีอากรชั้นสูง
3 (3-0-0)

 1.3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 700 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300503 Intensive Financial Accounting
 INTENSIVE FINANCIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300501 INTERMEDIATE ECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชั้นกลาง
3 (3-0-0)
300502 MATH. & STAT. FOR BUSINESS ANALYSIS
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
300504 Quantitative Methods for Management
 QUANTITAVTIVE METHODS FOR MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300505 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล