หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1   แผน ก ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 601 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีบริหาร
3 (3-0-0)
BUS 605 MARKETING MANAGEMENT
 การบริหารการตลาด
3 (3-0-0)
BUS 606 FINANCIAL MANAGEMENT
 การบริหารการเงิน
3 (3-0-0)
BUS 603 QUANTITATIVE METHODS FOR MANAGEMENT
 วิธีเชิงปริมาณสำหรับการจัดการ
3 (3-0-0)
BUS 602 MANAGERIAL ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
BUS 607 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 ระเบียบวิธีการวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-0)
BUS 609 Independent Study
 การศึกษาเอกเทศ
3 (3-0-0)
BUS 611 BUSINESS POLICY
 นโยบายธุรกิจ
3 (3-0-0)
BUS 610 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-0)
BUS 608 PRODUCTION & OPERATIONS MANAGEMENT
 การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.1   กลุ่มวิชาการบัญชี (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.2   กลุ่มวิชาการตลาด (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.3   กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.4   กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.5   กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.6   กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2   แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 2.1   หมวดวิชาบังคับ (ดูจากแผน ก)หน่วยกิตต่ำสุด : 27
 2.2   หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา (ดูจาก แผน ก)หน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.3   วิชาการศึกษาเอกเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 2.4   สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและสอบปากเปล่าหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 503 INTENSIVE FINANCIAL ACCOUNTING
 บัญชีการเงินแบบเข้ม
3 (3-0-0)
BUS 604 COMPUTER APPLICATION IN BUSINESS
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-0)
BUS 501 INTERMEDIATE ECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชั้นกลาง
3 (3-0-0)
BUS 502 MATH. & STAT. FOR BUSINESS ANALYSIS
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล