หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1   แผน ก ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300601 Managerial Accounting
 MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300603 Marketing Management
 MARKETING MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300606 Production and Operations Management
 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300605 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
3 (3-0-0)
300604 Financial Management
 FINANCIAL MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300602 Managerial Economics
 MANAGERIAL ECONOMICS
3 (3-0-0)
300607 Organization Behavior
 ORGANIZATION BEHAVIOR
3 (3-0-0)
300609 Strategic Management
 STRATEGIC MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300608 Management of Information Systems
 MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.1   กลุ่มวิชาการบัญชี (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.10   กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.11   กลุ่มวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.2   กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.3   กลุ่มวิชาการจัดการงานบุคคล (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.4   กลุ่มวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.5   กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.6   กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.7   กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.8   กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.9   กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ดูจากโครงสร้างกลุ่มวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2   แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 2.1   หมวดวิชาบังคับ (ดูจากแผน ก)หน่วยกิตต่ำสุด : 27
 2.2   หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา (ดูจาก แผน ก)หน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.3   วิชาการศึกษาเอกเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 2.4   สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและสอบปากเปล่าหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300503 Intensive Financial Accounting
 INTENSIVE FINANCIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300501 INTERMEDIATE ECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชั้นกลาง
3 (3-0-0)
300502 MATH. & STAT. FOR BUSINESS ANALYSIS
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
300504 Quantitative Methods for Management
 QUANTITAVTIVE METHODS FOR MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300505 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล