หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) แผน 1.1

 1   รายวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   รายวิชาพื้นฐานไม่มีหน่วยกิต 2 วิชาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
0 (0-0-0)
700-101 Foundation of Statistics
 หลักพื้นฐานทางสถิติ
0 (3-0-6)

 1.2   รายวิชาบังคับไม่มีหน่วยกิต 2 วิชาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-111 Research Methodology for Social Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
700-201 English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 2.1   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 72
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920-401 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-216)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล