หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก นานาชาติ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (English Program) แผน 2.1

 1   หมวดวิชาหลักหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 308 Doctoral Dissertation Seminar
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
0 (0-0-0)
900 303 Seminar in Educational Administration Research
 สัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3 (3-0-9)
900 302 Methodology and Advance Statistics for Educational Research
 ระเบียบวิธีและสถิติขั้นสูงในการวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-9)
900 301 Application and Development Theory in Modern Educational Provision
 การประยุกต์และพัฒนาทฤษฎีการบริหารในการจัดการศึกษาสมัยใหม่
3 (3-0-9)
900 304 Educational Administration Innovation in the Era of Changes
 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-9)
900 307 Leadership and Ethics Enhancing in Educational Administration
 การพัฒนาภาวะผู้นำและคุณธรรม จริยธรรมทางการบริหารการศึกษา
3 (3-0-9)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 410 Independent Study in Educational Administration
 การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา
3 (0-6-6)
900 417 Qualitative Research in Educational Administration
 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา
3 (2-2-8)
900 401 Educational Administration in Local and Global Context
 การบริหารการศึกษาในบริบทสังคมท้องถิ่นและสังคมโลก
3 (3-0-9)
900 403 Educational Resources Management for Excellent
 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
3 (3-0-9)
900 406 Quality and Risk Management in Education
 การจัดการคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา
3 (3-0-9)
900 407 Seminar in Educational Laws
 สัมมนากฎหมายทางการศึกษา
3 (3-0-9)
900 411 Educational Policy and Strategy Management
 การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา
3 (3-0-9)
900 416 Organization Leadership and Professions in Society with Cultural Pluralism
 ภาวะผู้นำองค์การและวิชาชีพในสังคมพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
900 419 Academic Administration and Student Development
 การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาผู้เรียน
3 (3-0-9)
900 420 Information and Digital Technology Management in Education
 การจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา
3 (3-0-9)
900 421 System and Design Thinking for Education Development
 การคิดเชิงระบบและการคิดออกแบบเพื่อพัฒนาการศึกษา
3 (3-0-9)
900 422 Educational Administration for Sustainability
 การบริหารการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3 (3-0-9)
900 418 Professional Internship in Educational Administration
 ประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
3 (0-0-0)

 3   หมวดดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 501 Qualifying Examination
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)
900 503 Dissertation for Coursework Program
 ดุษฎีนิพนธ์ - หลักสูตรแบบ 2.1 เน้นการวิจัยโดยทำดุษฎีนิพนธ์ และศึกษารายวิขาเพิ่มเติ
36 (0-0-0)
900 503 Dissertation 1
 ดุษฎีนิพนธ์1
12 (0-0-0)
900 503 Dissertation 2
 ดุษฎีนิพนธ์2
12 (0-0-0)
900 503 Dissertation 3
 ดุษฎีนิพนธ์3
12 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล