หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การประชาสัมพันธ์ (แผน ก)

 1.   แผน ก ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
นศม.140601 Communication Theory
 ทฤษฎีการสื่อสาร
3 (3-0-0)
นศม.140603 Comparative Management Principles
 หลักการบริหารเปรียบเทียบ
3 (3-0-0)
นศม.140602 Written Analysis of Cases
 การนำเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา
3 (3-0-0)
นศม.140604 Strategic Communication Management
 การบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
นศม.140600 Communication Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาเอก/วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2.1   กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ปชส.140621 Advanced Public Relations Management
 การประชาสัมพันธ์ชั้นสูง
3 (3-0-0)
ปชส.140614 Seminar on Professional Communication
 สัมมนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์
3 (3-0-0)
ปชส.140620 Public Relations Management
 การบริหารงานการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-0)
ปชส.140622 Creative Media Design and Production for Public Relations
 การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
3 (3-0-0)
ปชส.140623 Public Relations Planning and Evaluation
 การวางแผนและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-0)

 1.3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
นศม.140642 Public Relations Campaign
 การรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-0)
นศม.140645 Speech Communication
 วาทนิเทศ
3 (3-0-0)
นศม.140641 Writting Techniques for Public Relations and Advertising
 เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
3 (3-0-0)
นศม.140644 Organization Communication
 การสื่อสารในองค์การ
3 (3-0-0)
นศม.140646 Independent Study
 การศึกษาเอกเทศ
3 (3-0-0)
นศม.140643 Advertising Campaign
 การรณรงค์ทางการโฆษณา
3 (3-0-0)

 1.4   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
นศม.140700 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาปรับพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
นศม.140500 Principles of Communnication
 หลักนิเทศศาสตร์
3 (3-0-0)
นศม.140501 Applied Statistics for Research
 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย
3 (3-0-0)
นศม.140502 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล