หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การตลาด แผน ก (แบบ ก.2)

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
501-110 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
507-112 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
502-110 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
500-110 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
504-110 Financial Management
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
505-110 Technology and Information Systems Management
 การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
508-110 Logistics and Operations Management
 การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินการ
3 (3-0-6)
506-222 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
503-110 Human Resources Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
506-110 Economic Integration and ASEAN STUDIES
 การจับกลุ่มทางเศรษฐกิจและอาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
700-201 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
508-220 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายอุปทาน
3 (3-0-6)
507-110 Organization Behavior and Corporate Governance
 พฤติกรรมองค์การและการกำกับดูแล
3 (3-0-6)
700-111 Research Methods for Social Sciences
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 2.1   หมวดวิชาการตลาดหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
502-231 Electronic Commerce Management
 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
502-223 International Marketing
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
502-224 Marketing Research
 การวิจัยการตลาด
3 (3-0-6)
502-227 Retailing Strategy
 กลยุทธ์การค้าปลีก
3 (3-0-6)
502-229 Marketing Strategy
 กลยุทธ์ทางการตลาด
3 (3-0-6)
500-302 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-36-0)
502-221 Distribution Channel and Logistics Management
 การจัดการช่องทางการตลาดและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
502-225 Integrated Marketing Communications
 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
502-230 Seminar in Marketing Management
 สัมมนาการจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
502-228 Service Marketing Strategy
 กลยุทธ์การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
502-226 Customer Relations Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
502-220 New Product Development and Pricing
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการกำหนดราคา
3 (3-0-6)
502-222 Promotion and Advertising Management
 การจัดการการส่งเสริมการตลาดและการโฆษณา
3 (3-0-6)

 3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-300 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)

 4   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-100 Economic Theory
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
500-103 Quantitative Methods for Management
 วิธีเชิงปริมาณสำหรับการจัดการ
3 (3-0-6)
500-104 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-105 English Foundation
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
3 (3-0-6)
500-102 Basic Financial Accounting
 บัญชีการเงินพื้นฐาน
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล