หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : ศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา) แผน ก.

 1   หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114 501 English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
700 111 Research methodology for Social Sciences
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-9)
751 101 Educational Philosophy and Psychology
 ปรัชญาและจิตวิทยาการศึกษา
3 (3-0-9)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751 113 Principles and Theories of Educational Administration
 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
3 (3-0-9)
751 118 Acadamic Administration and Curriculum Development
 การบริหารวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-9)
751 119 Intership in Educational
 การฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา
3 (3-0-9)
751 117 Research in education administration
 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3 (2-2-8)
751 114 Educational Policy and Planning
 นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3 (3-0-9)
751 115 Leadership Theory and Professional Ethic
 ทฤษฎีภาวะผู้นำและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3 (3-0-9)
751 116 Innovation and Technology in Education Administration
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารการศึกษา
3 (2-2-8)

 2.2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751 256 Critical Analysis of Thai Edaucational Administration System
 การวิเคราะห์ระบบการบริหารการศึกษาไทย
3 (3-0-9)
751 229 Educational Supervision
 การนิเทศการศึกษา
3 (3-0-9)
751 232 Issues and Trends in Thai Educational Administration
 ประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา
3 (3-0-9)
751 259 Instructional Leadership in Educational lnstitution
 ภาวะผู้นำในการจัดการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษา
3 (2-2-8)
751 258 Leadership in Education for Sustainability
 ภาวะผู้นำทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-9)
751 257 Entrepreneurship in Education
 การประกอบการทางการศึกษา
3 (3-0-9)
751 255 Comparative Education
 การศึกษาเปรียบเทียบ
3 (2-2-8)
751 254 Educational Administration for Community Development
 การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
3 (3-0-9)
751 252 Special Topics in Educational Administration
 หัวข้อพิเศษในการบริหารการศึกษา
3 (3-0-9)
751 236 Student Affairs Administration
 การบริหารกิจการนักเรียน/นักศึกษา
3 (3-0-9)
751 234 Special and Alternative Education
 การศึกษาพิเศษและการศึกษาทางเลือก
3 (3-0-9)
751 230 Project Evaluation
 การประเมินโครงการ
3 (2-2-8)
751 226 Educational Resources Management
 การบริหารทรัพยากรการศึกษา
3 (3-0-9)
751 231 Risk and Educational Quality Management
 ความเสี่ยงและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-9)
751 223 Transformative Leadership in Educational Administration
 ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปในการบริหารการศึกษา
3 (3-0-9)
751 225 Legal Aspects of Education
 กฎหมายการศึกษา
3 (3-0-9)

 3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751 242 Master Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-48)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล