หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการการตลาด (แผน ก)

 1   แผน ก ทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300601 Managerial Accounting
 MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300604 Financial Management
 FINANCIAL MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300605 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
3 (3-0-0)
300603 Marketing Management
 MARKETING MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300602 Managerial Economics
 MANAGERIAL ECONOMICS
3 (3-0-0)
300606 Production and Operations Management
 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300608 Management of Information Systems
 MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-0)
300609 Strategic Management
 STRATEGIC MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300607 Organization Behavior
 ORGANIZATION BEHAVIOR
3 (3-0-0)

 1.2   หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2.1   กลุ่มวิชาการตลาดหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302704 MARKETING PROMOTION MANAGEMENT
 การจัดการการส่งเสริมทางการตลาด
3 (3-0-0)
302703 Marketing Reseach
 การวิจัยตลาด
3 (3-0-0)
302706 Direct Marketing Strategy
 กลยุทธ์การตลาดทางตรง
3 (3-0-0)
302708 Marketing Channel Strategies
 กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาด
3 (3-0-0)
302713 Marketing for Nonprofit Organization
 การตลาดของกิจการที่ไม่แสวงหากำไร
3 (3-0-0)
302712 Business-to-Business Marketing
 การตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ
3 (3-0-0)
302711 New Products and Services : Design, Development, and Introduction
 การออกแบบ พัฒนาและการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
3 (3-0-0)
302709 Purchasing and Supply Management
 การจัดการการจัดซื้อและอุปทานสินค้า
3 (3-0-0)
302707 Advertising Management
 การจัดการการโฆษณา
3 (3-0-0)
302705 Retailing Strategy
 กลยุทธ์การค้าปลีก
3 (3-0-0)
302702 Global Marketing
 Global Marketing
3 (3-0-0)
308703 Electronic Commerce Management
 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
302701 Marketing Strategy
 กลยุทธ์ทางการตลาด
3 (3-0-0)
302710 ANALYSIS OF COMPETITIVE DECISION MAKING
 การวิเคราะห์การตัดสินใจในการแข่งขัน
3 (3-0-0)
302714 Seminar in Marketing Management
 สัมมนาการจัดการการตลาด
3 (3-0-0)

 1.3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 700 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300503 Intensive Financial Accounting
 INTENSIVE FINANCIAL ACCOUNTING
3 (3-0-0)
300501 INTERMEDIATE ECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชั้นกลาง
3 (3-0-0)
300502 MATH. & STAT. FOR BUSINESS ANALYSIS
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
300504 Quantitative Methods for Management
 QUANTITAVTIVE METHODS FOR MANAGEMENT
3 (3-0-0)
300505 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล