หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (แผน1) เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์

 1   รายวิชาตลอดหลักสูตรหน่วยกิตต่ำสุด : 69
 1.1   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700 100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   Doctoral Dissertationหน่วยกิตต่ำสุด : 69
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล