หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก แบบ ก1 ทำวิทยานิพนธ์)

 1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
 1.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
760 590 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-144)

 2   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
760 501 Information Systems Technology
 เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
760 502 Data Structure and Programming
 โครงสร้างข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
3 (3-0-6)
114 501 English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล