หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ   
  710400บริหารธุรกิจ 482 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ   
  794E-COMMERCE MGMT. 482 3.00
  943สื่อสารมวลชน 02 3.00
  710410บริหารธุรกิจ 482 3.00
  711410การบัญชี 482 3.00
  712410การจัดการการเงินและการธนาคาร 482 3.00
  713410การตลาด 482 3.00
  714410การบริหารงานบุคคล 482 3.00
  715410การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 482 3.00
  716410การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 482 3.00
  717410ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 482 3.00
  718410อุตสาหกรรม 452 3.00
  719410บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 482 3.00
  721410วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการงานวิศวกรรม) 02 3.00
  730410นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 02 3.00
  731410การประชาสัมพันธ์ 02 3.00
  732410การโฆษณา 02 3.00
  733410การบริหารการสื่อสาร 02 3.00
  740410รัฐประศาสนศาสตร์ 02 3.00
  750410ศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา) 02 3.00
  751410ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 02 3.00
  760410วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 392 3.00
  770410นิติศาสตรมหาบัณฑิต 02 3.00
  780410ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สันติภาพศึกษาและการทูต) 02 3.00
  790410การปกครอง 02 2.00
  795410การจัดการทั่วไป 482 3.00
  940410นิเทศศาสตร์ 02 3.00
  942410การประชาสัมพันธ์ 02 3.00
  7104100บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 02 3.00
  7104101การจัดการการตลาด 02 3.00
  7104102การจัดการการเงินการธนาคารและการลงทุน 02 3.00
  7104103การจัดการทุนมนุษย์ 02 3.00
  7104104การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 02 3.00
  7104105การจัดการโรงแรมการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ 02 3.00
  7104106การจัดการการอุตสาหกรรม 02 3.00
  7104107การจัดการธุรกิจการสื่อสารดิจิทัล 02 3.00
  7104108การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 02 3.00
  7104109การจัดการทั่วไป 02 3.00
  7104110การจัดการธุรกิจดิจิทัล 02 3.00
  7104121การบริหารองค์กรการศึกษา 02 3.00
  7104122การบัญชีบริหาร 02 3.00
  7104123การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ 02 3.00
  7194100Master of Business Administration 02 3.00
  7194101Marketing Management 02 3.00
  7194102Financial, Banking and Investment Management 02 3.00
  7194103Human Capital Management 02 3.00
  7194104International Business Management 02 3.00
  7194105Hotel Tourism and Service Business Management 02 3.00
  7194106Industrial Management 02 3.00
  7194107Digital Communication Management 02 3.00
  7194108Technology and Innovation Management 02 3.00
  7194109General Management 02 3.00
  7194110Digital Business Management 02 3.00
  71941156ACCOUNTING (Plan B) 02 3.00
  710410029บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด 02 3.00
  710410043บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 482 3.00
  710410044บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 482 3.00
  710410045บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 482 3.00
  710410046บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 482 3.00
  710410047บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 482 3.00
  710410143บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการบัญชี 482 3.00
  710410144บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการบัญชี 482 3.00
  710410145การบัญชี (แผน ก) 482 3.00
  710410146การบัญชี (แผน ก) 482 3.00
  710410147การบัญชี (แผน ก) 482 3.00
  710410151การบัญชี แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410156การบัญชี แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410160การตลาด แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410162การจัดการการตลาด แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410243บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการตลาด 482 3.00
  710410244บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด 482 3.00
  710410245การจัดการการตลาด (แผน ก) 482 3.00
  710410246การจัดการการตลาด (แผน ก) 482 3.00
  710410247การจัดการการตลาด (แผน ก) 482 3.00
  710410251การตลาด แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410256การตลาด แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410260การจัดการการเงินการธนาคารและการลงทุน แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410262การจัดการการเงินการธนาคารและการลงทุน แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410343บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล 482 3.00
  710410344บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล 482 3.00
  710410345การจัดการงานบุคคล (แผน ก) 482 3.00
  710410346การจัดการงานบุคคล (แผน ก) 482 3.00
  710410347การจัดการงานบุคคล (แผน ก) 482 3.00
  710410351การจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410356การจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410360การจัดการทุนมนุษย์ แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410362การจัดการทุนมนุษย์ แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410443บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร 482 3.00
  710410444บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร 482 3.00
  710410445การจัดการการเงินและการธนาคาร (แผน ก ) 482 3.00
  710410446การจัดการการเงินและการธนาคาร (แผน ก ) 482 3.00
  710410447การจัดการการเงินและการธนาคาร (แผน ก ) 482 3.00
  710410451การเงินและการธนาคาร แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410456การเงินและการธนาคาร แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410460การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410462การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410543บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาระบบสารเทศเพื่อการจัดการ 482 3.00
  710410544บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ 482 3.00
  710410545ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (แผน ก) 482 3.00
  710410546ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (แผน ก) 482 3.00
  710410547ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (แผน ก) 482 3.00
  710410551ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410556การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410560การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410562การจัดการการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410643บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 482 3.00
  710410644บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 482 3.00
  710410645การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (แผน ก) 482 3.00
  710410646การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (แผน ก) 482 3.00
  710410647การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (แผน ก) 482 3.00
  710410651การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410656การจัดการทั่วไป แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410660การจัดการอุตสาหกรรม แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410662การจัดการการอุตสาหกรรม แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410744บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 482 3.00
  710410745การจัดการทั่วไป (แผน ก) 482 3.00
  710410746การจัดการทั่วไป (แผน ก) 482 3.00
  710410747การจัดการทั่วไป (แผน ก) 482 3.00
  710410751การจัดการทั่วไป แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410756การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410760การจัดการธุรกิจสื่อสารดิจิทัล แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410762การจัดการธุรกิจการสื่อสารดิจิทัล แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410844บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 482 3.00
  710410845การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แผน ก) 482 3.00
  710410846การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แผน ก) 482 3.00
  710410847การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แผน ก) 482 3.00
  710410851การจัดการอุตสาหกรรม แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410856การจัดการอาเซียนศึกษา แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410860การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410862การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410944บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 482 3.00
  710410945การจัดการอุตสาหกรรม (แผน ก) 482 3.00
  710410946การจัดการอุตสาหกรรม (แผน ก) 482 3.00
  710410947การจัดการอุตสาหกรรม (แผน ก) 482 3.00
  710410951การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก (แบบ ก.2) 482 3.00
  710410960การจัดการทั่วไป แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710410962การจัดการทั่วไป แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710411044บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 482 3.00
  710411045การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (แผน ก) 482 3.00
  710411046การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (แผน ก) 482 3.00
  710411047การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (แผน ก) 482 3.00
  710411051การบัญชี (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411062การจัดการธุรกิจดิจิทัล แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  710411144บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) กลุ่มวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 482 3.00
  710411145การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (แผน ก) 482 3.00
  710411146การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (แผน ก) 482 3.00
  710411147การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (แผน ก) 482 3.00
  710411151การตลาด (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411156การบัญชี (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 422 3.00
  710411160การตลาด (แผน ข) 422 3.00
  710411162การจัดการตลาด แผน ข 422 3.00
  710411243บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาการบัญชี 482 3.00
  710411244บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาการบัญชี 482 3.00
  710411245การบัญชี (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ1 กลุ่ม 482 3.00
  710411246การบัญชี (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ1 กลุ่ม 482 3.00
  710411247การบัญชี (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ1 กลุ่ม 482 3.00
  710411251การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411256การตลาด (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 422 3.00
  710411260การจัดการการเงินการธนาคารและการลงทุน แผน ข 422 3.00
  710411262การจัดการการเงินการธนาคารและการลงทุน แผน ข. 422 3.00
  710411343บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาการตลาด 482 3.00
  710411344บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด 482 3.00
  710411345การจัดการการตลาด (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411346การจัดการการตลาด (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411347การจัดการการตลาด (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411351การเงินและการธนาคาร (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411356การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 422 3.00
  710411360การจัดการทุนมนุษย์ แผน ข 422 3.00
  710411362การจัดการทุนมนุษย์ แผน ข 422 3.00
  710411443บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล 482 3.00
  710411444บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาการจัดการงานบุคคล 482 3.00
  710411445การจัดการงานบุคคล (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411446การจัดการงานบุคคล (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411447การจัดการงานบุคคล (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411451ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411456การเงินและการธนาคาร (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 422 3.00
  710411460การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ข 422 3.00
  710411462การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ข 422 3.00
  710411543บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข ) กลุ่มวิชาการเงินแและการธนาคาร 482 3.00
  710411544บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร 482 3.00
  710411545การจัดการการเงินและการธนาคาร (แผน ข ) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411546การจัดการการเงินและการธนาคาร (แผน ข ) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411547การจัดการการเงินและการธนาคาร (แผน ข ) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411551การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411556การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 422 3.00
  710411560การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ข 422 3.00
  710411562การจัดการการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ แผน ข 422 3.00
  710411643บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 482 3.00
  710411644บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ 482 3.00
  710411645ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411646ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411647ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411651การจัดการทั่วไป (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411656การจัดการทั่วไป (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 422 3.00
  710411660การจัดการอุตสาหกรรม แผน ข 422 3.00
  710411662การจัดการการอุตสาหกรรม แผน ข 422 3.00
  710411743บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 482 3.00
  710411744บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 482 3.00
  710411745การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (แผน ข ) กลุ่มเน้นเฉพาะ1กลุ่ม 482 3.00
  710411746การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (แผน ข ) กลุ่มเน้นเฉพาะ1กลุ่ม 482 3.00
  710411747การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (แผน ข ) กลุ่มเน้นเฉพาะ1กลุ่ม 482 3.00
  710411751การจัดการอุตสาหกรรม (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411756การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 422 3.00
  710411760การจัดการธุรกิจสื่อสารดิจิทัล แผน ข 422 3.00
  710411762การจัดการธุรกิจการสื่อสารดิจิทัล แผน ข 422 3.00
  710411844บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 482 3.00
  710411845การจัดการทั่วไป (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411846การจัดการทั่วไป (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411847การจัดการทั่วไป (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411851การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411856การจัดการอาเซียนศึกษา (แผน ข) เน้น 1 กลุ่ม 422 3.00
  710411860การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผน ข 422 3.00
  710411862การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผน ข 422 3.00
  710411944บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 482 3.00
  710411945การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411946การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411947การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710411951การบัญชี (แผน ข) เน้น 2 กลุ่ม 482 3.00
  710411960การจัดการทั่วไป แผน ข 422 3.00
  710411962การจัดการทั่วไป แผน ข 422 3.00
  710412044บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 482 3.00
  710412045การจัดการอุตสาหกรรม (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710412046การจัดการอุตสาหกรรม (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710412047การจัดการอุตสาหกรรม (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710412051การตลาด (แผน ข) เน้น 2 กลุ่ม 482 3.00
  710412062การจัดการธุรกิจดิจิทัล แผน ข 422 3.00
  710412144บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 482 3.00
  710412145การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710412146การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710412147การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710412151การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (แผน ข) เน้น 2 กลุ่ม 482 3.00
  710412162การบริหารองค์กรการศึกษา แผน ก 422 3.00
  710412244บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) กลุ่มวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 482 3.00
  710412245การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710412246การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710412247การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  710412251การเงินและการธนาคาร (แผน ข) เน้น 2 กลุ่ม 482 3.00
  710412262การบัญชีบริหาร แผน ก 422 3.00
  710412345การบัญชี (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ2 กลุ่ม 482 3.00
  710412351ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (แผน ข) เน้น 2 กลุ่ม 482 3.00
  710412362การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ แผน ก 422 3.00
  710412445การจัดการการตลาด (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  710412451การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (แผน ข) เน้น 2 กลุ่ม 482 3.00
  710412545การจัดการงานบุคคล (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  710412551การจัดการทั่วไป (แผน ข) เน้น 2 กลุ่ม 482 3.00
  710412645การจัดการการเงินและการธนาคาร (แผน ข ) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  710412651การจัดการอุตสาหกรรม (แผน ข) เน้น 2 กลุ่ม 482 3.00
  710412745ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  710412751การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (แผน ข) เน้น 2 กลุ่ม 482 3.00
  710412845การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (แผน ข ) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  710412945การจัดการทั่วไป (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  710413045การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  710413145การจัดการอุตสาหกรรม (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  710413162การบริหารองค์กรการศึกษา แผน ข 422 3.00
  710413245การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  710413262การบัญชีบริหาร แผน ข 422 3.00
  710413345การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (แผน ข) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  710413362การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ แผน ข 422 3.00
  711410034การบัญชี 02 3.00
  719410045Master of Business Administration (English Program) 482 3.00
  719410046Master of Business Administration (English Program) 482 3.00
  719410047Master of Business Administration (English Program) 482 3.00
  719410145ACCOUNTING (Plan A) 482 3.00
  719410146ACCOUNTING (Plan A) 482 3.00
  719410147ACCOUNTING (Plan A) 482 3.00
  719410156ACCOUNTING (Plan A) 422 3.00
  719410160การตลาด แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410162การตลาด แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410245Maketing Management (Plan A) 482 3.00
  719410246Maketing Management (Plan A) 482 3.00
  719410247Maketing Management (Plan A) 482 3.00
  719410256MARKETING (Plan A) 422 3.00
  719410260การจัดการการเงินการธนาคารและการลงทุน แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410262การจัดการการเงินการธนาคารและการลงทุน แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410345Personnel Management (Plan A) 482 3.00
  719410346Personnel Management (Plan A) 482 3.00
  719410347Personnel Management (Plan A) 482 3.00
  719410356HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (Plan A) 422 3.00
  719410360การจัดการทุนมนุษย์ แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410362การจัดการทุนมนุษย์ แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410445Financial and Banking Management (Plan A) 482 3.00
  719410446Financial and Banking Management (Plan A) 482 3.00
  719410447Financial and Banking Management (Plan A) 482 3.00
  719410456FINANCIAL & BANKING MANAGEMENT (Plan A) 422 3.00
  719410460การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410462การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410545Information Systems Management (Plan A) 482 3.00
  719410546Information Systems Management (Plan A) 482 3.00
  719410547Information Systems Management (Plan A) 482 3.00
  719410556INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT (Plan A) 422 3.00
  719410560การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410562การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410645International business Management (Plan A) 482 3.00
  719410646International business Management (Plan A) 482 3.00
  719410647International business Management (Plan A) 482 3.00
  719410656GENERAL MANAGEMENT (Plan A) 422 3.00
  719410660การจัดการอุตสาหกรรม แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410662การจัดการอุตสาหกรรม แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410745General Management (Plan A) 482 3.00
  719410746General Management (Plan A) 482 3.00
  719410747General Management (Plan A) 482 3.00
  719410756HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT (Plan A) 422 3.00
  719410760การจัดการธุรกิจสื่อสารดิจิทัล แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410762การจัดการธุรกิจสื่อสารดิจิทัล แผน ก (แบบ ก.2) 02 3.00
  719410845Electronic Commerce Management (Plan A) 482 3.00
  719410846Electronic Commerce Management (Plan A) 482 3.00
  719410847Electronic Commerce Management (Plan A) 482 3.00
  719410856ASEAN STUDIES MANAGEMENT (Plan A) 422 3.00
  719410860การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410862การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410945Industrial Management (Plan A) 482 3.00
  719410946Industrial Management (Plan A) 482 3.00
  719410947Industrial Management (Plan A) 482 3.00
  719410960การจัดการทั่วไป แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719410962การจัดการทั่วไป แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719411045Hotel and Tourism Management (Plan A) 482 3.00
  719411046Hotel and Tourism Management (Plan A) 482 3.00
  719411047Hotel and Tourism Management (Plan A) 482 3.00
  719411062การจัดการธุรกิจดิจิทัล แผน ก (แบบ ก.2) 422 3.00
  719411145Entrepreneurship Management (Plan A) 482 3.00
  719411146Entrepreneurship Management (Plan A) 482 3.00
  719411147Entrepreneurship Management (Plan A) 482 3.00
  719411156ACCOUNTING (Plan B) 422 3.00
  719411160การตลาด (แผน ข) 422 3.00
  719411162การจัดการตลาด แผน ข 422 3.00
  719411245ACCOUNTING (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411246ACCOUNTING (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411247ACCOUNTING (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411256MARKETING (Plan B) 422 3.00
  719411260การจัดการการเงินการธนาคารและการลงทุน แผน ข 422 3.00
  719411262การจัดการการเงินการธนาคารและการลงทุน แผน ข. 422 3.00
  719411345Maketing Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411346Maketing Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411347Maketing Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411356HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (Plan B) 422 3.00
  719411360การจัดการทุนมนุษย์ แผน ข 422 3.00
  719411362การจัดการทุนมนุษย์ แผน ข 422 3.00
  719411445Personnel Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411446Personnel Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411447Personnel Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411456FINANCIAL & BANKING MANAGEMENT (Plan B) 422 3.00
  719411460การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ข 422 3.00
  719411462การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ข 422 3.00
  719411545Financial and Banking Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411546Financial and Banking Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411547Financial and Banking Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411556INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT (Plan B) 422 3.00
  719411560การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ข 422 3.00
  719411562การจัดการการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ แผน ข 422 3.00
  719411645Information Systems Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411646Information Systems Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411647Information Systems Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411656GENERAL MANAGEMENT (Plan B) 422 3.00
  719411660การจัดการอุตสาหกรรม แผน ข 422 3.00
  719411662การจัดการการอุตสาหกรรม แผน ข 422 3.00
  719411745International business Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411746International business Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411747International business Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411756HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT (Plan B) 422 3.00
  719411760การจัดการธุรกิจสื่อสารดิจิทัล แผน ข 422 3.00
  719411762การจัดการธุรกิจการสื่อสารดิจิทัล แผน ข 422 3.00
  719411845General Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411846General Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411847General Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411856ASEAN STUDIES MANAGEMENT (Plan B) 422 3.00
  719411860การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผน ข 422 3.00
  719411862การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผน ข 422 3.00
  719411945Electronic Commerce Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411946Electronic Commerce Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411947Electronic Commerce Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719411960การจัดการทั่วไป แผน ข 422 3.00
  719411962การจัดการทั่วไป แผน ข 422 3.00
  719412045Industrial Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719412046Industrial Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719412047Industrial Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719412062การจัดการธุรกิจดิจิทัล แผน ข 422 3.00
  719412145Hotel and Tourism Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719412146Hotel and Tourism Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719412147Hotel and Tourism Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719412162การบริหารองค์กรการศึกษา แผน ก 422 3.00
  719412245Entrepreneurship Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719412246Entrepreneurship Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719412247Entrepreneurship Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 1 กลุ่ม 482 3.00
  719412262การบัญชีบริหาร แผน ก 422 3.00
  719412345ACCOUNTING (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  719412362การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ แผน ก 422 3.00
  719412445Maketing Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  719412545Personnel Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  719412645Financial and Banking Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  719412745Information Systems Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  719412845International business Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  719412945General Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  719413045Electronic Commerce Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  719413145Industrial Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  719413162การบริหารองค์กรการศึกษา แผน ข 422 3.00
  719413245Hotel and Tourism Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  719413262การบัญชีบริหาร แผน ข 422 3.00
  719413345Entrepreneurship Management (Plan B) กลุ่มเน้นเฉพาะ 2 กลุ่ม 482 3.00
  719413362การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ แผน ข 422 3.00
  721410043การจัดการงานวิศวกรรม 542 3.00
  721410044การจัดการงานวิศวกรรม 542 3.00
  721410045การจัดการงานวิศวกรรม 542 3.00
  721410046การจัดการงานวิศวกรรม 542 3.00
  721410047การจัดการงานวิศวกรรม 542 3.00
  721410058การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก แบบ ก 2) 392 3.00
  721410143การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก) 482 3.00
  721410144การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก) 482 3.00
  721410145การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก) 482 3.00
  721410146การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก) 482 3.00
  721410147การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก) 482 3.00
  721410153การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก แบบ ก 2)กลุ่มวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 362 3.00
  721410158การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข) 392 3.00
  721410243การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข) 482 3.00
  721410244การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข) 482 3.00
  721410245การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข) 482 3.00
  721410246การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข) 482 3.00
  721410247การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข) 482 3.00
  721410253การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก แบบ ก 2)กลุ่มวิชาการบริหารโซ่อุปทาน 362 3.00
  721410353การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก แบบ ก 2)กลุ่มวิชาการบริหารโครงการ 362 3.00
  721410453การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก แบบ ก 2)กลุ่มวิชาวิศวกรรมการเงิน 362 3.00
  721410553การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก แบบ ก 2)กลุ่มวิชาการบริหารความปลอดภัยและวินาศภัย 362 3.00
  721410653การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก แบบ ก 2)กลุ่มวิชาการบริหารระบบโทรคมนาคม 362 3.00
  721410753การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก แบบ ก 2)กลุ่มวิชาการบริหารการผลิตชั้นสูง 362 3.00
  721410853การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ก แบบ ก 2)กลุ่มวิชาสัมมนา 362 3.00
  721410953การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข)ลุ่มวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 362 3.00
  721411053การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข)กลุ่มวิชาการบริหารโซ่อุปทาน 362 3.00
  721411153การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข)กลุ่มวิชาการบริหารโครงการ 362 3.00
  721411253การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข)กลุ่มวิชาวิศวกรรมการเงิน 362 3.00
  721411353การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข)กลุ่มวิชาการบริหารความปลอดภัยและวินาศภัย 362 3.00
  721411453การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข)กลุ่มวิชาการบริหารระบบโทรคมนาคม 362 3.00
  721411553การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข)กลุ่มวิชาการบริหารการผลิตชั้นสูง 362 3.00
  721411653การจัดการงานวิศวกรรม (แผน ข)กลุ่มวิชาสัมมนา 362 3.00
  731410043นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 602 3.00
  731410044นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 602 3.00
  731410045นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 782 3.00
  731410046นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 782 3.00
  731410047นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 782 3.00
  731410056นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก.1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ 362 3.00
  731410143การสื่อสารมวลชน (แผน ก) 482 3.00
  731410144การสื่อสารมวลชน (แผน ก) 482 3.00
  731410145การบริหารการสื่อสาร (แผน ก) 452 3.00
  731410146การบริหารการสื่อสาร (แผน ก) 452 3.00
  731410147การบริหารการสื่อสาร (แผน ก) 452 3.00
  731410156นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก.2 ทำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา 362 3.00
  731410243การประชาสัมพันธ์ (แผน ก) 482 3.00
  731410244การประชาสัมพันธ์ (แผน ก) 482 3.00
  731410245การประชาสัมพันธ์ (แผน ก) 452 3.00
  731410246การประชาสัมพันธ์ (แผน ก) 452 3.00
  731410247การประชาสัมพันธ์ (แผน ก) 452 3.00
  731410256นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข.ไม่ทำวิทยานิพนธ์ 362 3.00
  731410343การโฆษณา (แผน ก) 482 3.00
  731410344การโฆษณา (แผน ก) 482 3.00
  731410345การโฆษณา (แผน ก) 452 3.00
  731410346การโฆษณา (แผน ก) 452 3.00
  731410347การโฆษณา (แผน ก) 452 3.00
  731410443การสื่อสารมวลชน (แผน ข) 482 3.00
  731410444การสื่อสารมวลชน (แผน ข) 482 3.00
  731410445การบริหารการสื่อสาร (แผน ข) 452 3.00
  731410446การบริหารการสื่อสาร (แผน ข) 452 3.00
  731410447การบริหารการสื่อสาร (แผน ข) 452 3.00
  731410543การประชาสัมพันธ์ (แผน ข) 482 3.00
  731410544การประชาสัมพันธ์ (แผน ข) 482 3.00
  731410545การประชาสัมพันธ์ (แผน ข) 452 3.00
  731410546การประชาสัมพันธ์ (แผน ข) 452 3.00
  731410547การประชาสัมพันธ์ (แผน ข) 452 3.00
  731410643การโฆษณา (แผน ข) 482 3.00
  731410644การโฆษณา (แผน ข) 482 3.00
  731410645การโฆษณา (แผน ข) 452 3.00
  731410646การโฆษณา (แผน ข) 452 3.00
  731410647การโฆษณา (แผน ข) 452 3.00
  740410043รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 452 3.00
  740410044รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 452 3.00
  740410045รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 452 3.00
  740410046รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 452 3.00
  740410047รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 452 3.00
  740410143รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) 452 3.00
  740410144รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) 452 3.00
  740410145รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) 452 3.00
  740410146รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) 452 3.00
  740410147รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) 452 3.00
  740410149รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) 362 3.00
  740410156รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) 392 3.00
  740410243รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) 452 3.00
  740410244รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) 452 3.00
  740410245รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) 452 3.00
  740410246รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) 452 3.00
  740410247รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) 452 3.00
  740410249รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) 362 3.00
  740410256รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) 392 3.00
  750410045ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา) 582 3.00
  750410046ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา) 582 3.00
  750410047ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา) 582 3.00
  750410145ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา 422 3.00
  750410146ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา 422 3.00
  750410147ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา 422 3.00
  750410151ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา 392 3.00
  750410155ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา 422 3.00
  750410245ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา 422 3.00
  750410246ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา 422 3.00
  750410247ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา 422 3.00
  750410251ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา 392 3.00
  750410255ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา 422 3.00
  751410059ศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา) แผน ก. 422 3.00
  751410064ศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา) แผน ก. 422 3.00
  751410264ศึกษาศาสตร์ (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมฯ) แผน ก.หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร 452 3.00
  751410364ศึกษาศาสตร์ (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมฯ) แผน ข.หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร 452 3.00
  760410147เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก ทำวิทยานิพนธ์) 392 3.00
  760410152เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก แบบ ก1 ทำวิทยานิพนธ์) 362 3.00
  760410155เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก แบบ ก1 ทำวิทยานิพนธ์) 392 3.00
  760410159เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก แบบ ก1 ทำวิทยานิพนธ์) 362 3.00
  760410161เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์) 362 3.00
  760410247เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ข สอบประมวลความรู้) 362 3.00
  760410252เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์) 362 3.00
  760410255เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์) 392 3.00
  760410259เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์) 362 3.00
  760410261เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ข สอบประมวลความรู้) 362 3.00
  760410352เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ข สอบประมวลความรู้) 362 3.00
  760410355เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ข สอบประมวลความรู้) 392 3.00
  760410359เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ข สอบประมวลความรู้) 362 3.00
  770410153นิติศาสตรมหาบัณฑิต(แผน ก)กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ 482 2.00
  770410253นิติศาสตรมหาบัณฑิต(แผน ก)กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 482 2.00
  770410353นิติศาสตรมหาบัณฑิต(แผน ข)กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ 482 2.00
  770410453นิติศาสตรมหาบัณฑิต(แผน ข)กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 482 2.00
  780410053สันติภาพศึกษาและการทูต แผน ก 362 3.00
  780410059สันติภาพศึกษาและการทูต แผน ก 392 3.00
  780410153สันติภาพศึกษาและการทูต แผน ข 362 3.00
  780410159สันติภาพศึกษาและการทูต แผน ข 392 3.00
  790410063การปกครอง 362 2.00
  790410163การปกครอง 362 2.00
  790410263การปกครอง 362 2.00
  915410037บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงินแและการธนาคาร 482 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท นานาชาติ   
  718430บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  718432การเงิน 452 3.00
  718433การตลาด 452 3.00
  718434ธุรกิจระหว่างประเทศ 452 3.00
  718435เทคโนโลยีสารสนเทศ 452 3.00
  718436การจัดการทางนวัตกรรม 452 3.00
  719430บริหารธุรกิจ(นานาชาติ) แผน ก 02 3.00
  718430146บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Plan A 452 3.00
  718430246บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Plan B 452 3.00
  719430152บริหารธุรกิจ(นานาชาติ) แผน ก 422 3.00
  719430252การจัดการการตลาด แผน ข 422 3.00
  719430352ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แผน ข 422 3.00
  719430452การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ข 422 3.00
  719430552การจัดการทั่วไป แผน ข 422 3.00
  719430652การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ข 422 3.00
  719430752การจัดการการตลาด แผน ก 422 3.00
  719430852ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แผน ก 422 3.00
  719430952การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก 422 3.00
  719431052การจัดการทั่วไป แผน ก 422 3.00
  719431152การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก 422 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  900500การบริหารการศึกษา (แผน 1) 03 3.00
  900502ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 03 3.00
  900503นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 03 3.00
  910500เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 03 3.00
  910501ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 03 3.00
  920500ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) 03 2.00
  931500การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) 03 3.25
  940500การปกครอง 03 2.00
  900500047การบริหารการศึกษา (แผน 1) 503 3.00
  900500059ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 1103 3.00
  900500147การบริหารการศึกษา (แผน 2) กลุ่มวิชาหลักการทฤษฎีและแนวคิดทางบริหารการศึกษา 723 3.00
  900500154การบริหารการศึกษา (แผน 1) เน้นทำวิจัย 603 3.00
  900500159ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา (แผน 2) 603 3.00
  900500247การบริหารการศึกษา (แผน 2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการทางบริหารการศึกษา 723 3.00
  900500254การบริหารการศึกษา (แผน 2) เน้นเรียนวิชา 603 3.00
  900503063นวัตกรรมการบริหารการศึกษา แผน 1.1 603 3.00
  900503163นวัตกรรมการบริหารการศึกษา แผน 2.1 603 3.00
  910500047เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 1) 503 3.00
  910500055เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (แผน1) เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ 693 3.00
  910500147าเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 2) (Mathematical and Formal Foundations Area) 663 3.00
  910500155เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (แผน2) เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ 693 3.00
  910500247สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 2) (Cognitive Science and Cognitive Systems Area) 663 3.00
  910500347สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 2) (Systems and Technology Area - Systems Design,Development,and Implementation) 663 3.00
  910500447สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 2) (Systems and Technology Area - Computing Systems Concepts) 663 3.00
  910500547สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 2) (Systems and Technology Area - applications of Information Technology) 663 3.00
  910500647สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 2) (Systems and Technology Area - Management and Policy) 663 3.00
  910500747สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 2) (Special Topics) 663 3.00
  910500847สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 2) (Advanced Topics in Business Information Technology) 663 3.00
  910501061เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน1) เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ 693 3.00
  910501161เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน2) เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ 693 3.00
  920500049ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการจัดการ) (แผน 1) 603 3.25
  920500056ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) แผน 1.1 723 2.00
  920500061ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) แผน 1.1 603 2.00
  920500149ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการจัดการ) (แผน 2.1) 813 3.25
  920500156ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) แผน 2.2 723 2.00
  920500161ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) แผน 2.1 603 2.00
  920500249ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการจัดการ) (แผน 2.2) 603 3.25
  931500051การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) 03 3.25
  931500151การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 1.1 703 3.25
  931500156การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 1.1 จบโท 723 2.00
  931500160การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 1.1 จบโท 723 2.00
  931500251การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 2.1 ก ไม่ตรงสาขา 703 3.25
  931500256การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 1.2 จบตรี 843 2.00
  931500260การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 1.2 จบตรี 843 2.00
  931500351การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 2.1 ข จบตรงสาขา 703 3.25
  931500356การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 2.1 จบโทตรงสาขา 723 3.25
  931500360การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 2.1 จบโทตรงสาขา 723 3.25
  931500456การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 2.1 จบโทไม่ตรงสาขา 723 3.25
  931500460การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 2.1 จบโทไม่ตรงสาขา 723 3.25
  931500556การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 2.2 จบตรี 783 3.25
  931500560การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 2.2 จบตรี 843 3.25
  932500051การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 03 3.00
  940500063การปกครอง 603 2.00
  940500163การปกครอง 60 2.00
  940500263การปกครอง 72 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก นานาชาติ   
  900532Leadership & Innovation in Educational Administration 03 3.00
  900533Educational Administration Innovation 03 3.00
  920530Management 03 2.00
  900533063นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (English Program) แผน1.1 603 3.00
  900533163นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (English Program) แผน 2.1 603 3.00
  920530061ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) แผน 1.1 603 2.00
  920530161ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) แผน 2.1 603 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล